Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 15:30 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ศ30205 การปฏิบัติขลุ่ย 1 เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพส : วันที่ 17 ก.ค. 2558 เวลา : 14:38 น.
โหวต : | เข้าชม : 123 ครั้ง
 

ผู้รายงาน              นางสาววลีรัตน์   สิทธิโชค

ปีการศึกษา           2556

                                                                                บทคัดย่อ

                จุดมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ศ30205 การปฏิบัติขลุ่ย 1  เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ศ30205    การปฏิบัติขลุ่ย 1  เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ  สำหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2556  ภาคเรียนที่ 1  โรงเรียนนครไทย  (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     ปีที่ 4  ปีการศึกษา 2556  ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนนครไทย ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน     รายวิชา  ศ30205 การปฏิบัติขลุ่ย 1 เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ 

                กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2556 ภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต  39  จำนวน 38 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้

ในการศึกษาประกอบด้วย (1) เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ศ30205  การปฏิบัติขลุ่ย 1       เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนนครไทย

 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  จำนวน 40 ข้อ

(3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ศ30205     การปฏิบัติขลุ่ย 1 เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5ระดับ (Rating  scale)  จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบ t –test  แบบ Dependent

                ผลการศึกษา พบว่า (1) เอกสารประกอบการเรียนฯ    มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.20/82.11

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 (2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียน (= 32.84) สูงกว่าก่อนเรียน (= 23.03)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01            (3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ศ30205     การปฏิบัติขลุ่ย 1 เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.72) และมีความพึงพอใจสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน (S.D = 0.45)

 
โดย : นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชค
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้