Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 2:30 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โพส : วันที่ 16 ก.ค. 2558 เวลา : 14:34 น.
โหวต : | เข้าชม : 316 ครั้ง
 

ชื่อผลงาน    การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

                  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้จัดทำ        นางธฤษวรรณ  นาทีชัยชนะ

                  ครูโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ปีที่ศึกษา       2556

 

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม  อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม  จำนวน  34  คน  ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  และระดับคุณภาพ

                ผลการศึกษา

  1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.96/81.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้
  2. คะแนนทดสอบหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ  ทางสถิติที่ระดับ .01
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก

 

 
โดย : นางธฤษวรรณ นาทีชัยชนะ
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้