Log in | วันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 2562 | 0:20 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับสื่อทรูปลูกปัญญา

โพส : วันที่ 14 ก.ค. 2558 เวลา : 16:06 น.
โหวต : | เข้าชม : 174 ครั้ง
 

ชื่อผลงาน

ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับสื่อทรูปลูกปัญญา โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ชื่อผู้วิจัย

นางอุไรพรรณ   ตาคำ

                                                                       บทคัดย่อ                         

 

                  ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับสื่อทรูปลูกปัญญา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับสื่อทรูปลูกปัญญา  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 2. เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  จำนวน 25 คน  ปีการศึกษา 2556 โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับสื่อทรู

ปลูกปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 ชุดและแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จำนวน 40 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ยร้อยละผลการวิจัยพบว่า (1)ได้ชุดกิจกรรมนำไปใช้  จำนวน 8 ชุด  รวมเวลาเรียนจำนวน 48 ชั่วโมงได้แก่ชุดกิจกรรมที่ 1  ทักษะการสังเกตวัสดุในชีวิตประจำวัน จำนวน  17  ชั่วโมง   ชุดกิจกรรมที่ 2  ทักษะการจำแนกวัสดุจำนวน 4  ชั่วโมง ชุดกิจกรรมที่ 3  ทักษะการวัด จำนวน 4 ชั่วโมง ชุดกิจกรรมที่ 4 ทักษะการคำนวณ จำนวน 4 ชั่วโมง ชุดกิจกรรมที่ 5 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา จำนวน 4 ชั่วโมง  ชุดกิจกรรมที่ 6  ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล จำนวน 4 ชั่วโมง ชุดกิจกรรมที่ 7 ทักษะการลงความคิดเห็นข้อมูล จำนวน 4 ชั่วโมง ชุดกิจกรรมที่  8 ทักษะการพยากรณ์   จำนวน 3 ชั่วโมงรวมเวลาที่ใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะจำนวน 44 ชั่วโมง (2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับสื่อทรู

ปลูกปัญญา ได้คะแนนหลังเรียน  ( ร้อยละ  85.00 )  สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน( ร้อยละ  56.30) 

โดย : นางอุไรพรรณ ตาคำ

 
โดย : นางอุไรพรรณ ตาคำ
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้