Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 14:44 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์เรื่อง งาน พลังงาน และไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี โดยการใช้เทคนิ

โพส : วันที่ 14 ก.ค. 2558 เวลา : 1:35 น.
โหวต : | เข้าชม : 101 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์เรื่อง  งาน  พลังงาน  และไฟฟ้า  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี  โดยการใช้เทคนิค KWDL  ร่วมกับการทบทวนด้วยบทเรียนการ์ตูน

ชื่อผู้รายงาน    นางสาวสุธาสินี  วงศ์พรหม

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี

ปีที่รายงาน      2558

 

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์เรื่อง  งาน  พลังงาน  และไฟฟ้า  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี  โดยการใช้เทคนิค KWDL  ร่วมกับการทบทวนด้วยบทเรียนการ์ตูน วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์เรื่อง  งาน  พลังงาน  และไฟฟ้า  โดยการใช้เทคนิค KWDL  ร่วมกับการทบทวนด้วยบทเรียน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์เรื่อง  งาน  พลังงาน  และไฟฟ้า  ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL  ร่วมกับการทบทวนด้วยบทเรียนการ์ตูน  3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์เรื่อง  งาน  พลังงาน  และไฟฟ้า  โดยใช้เทคนิค KWDL  ร่วมกับการทบทวนด้วยบทเรียนการ์ตูน  ประชากรของการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี  สังกัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  จำนวน 2 ห้องเรียน  ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 39 คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 30 คน  รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  69  คนกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี  สังกัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  จำนวน 39 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดการการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์เรื่องงาน  พลังงาน  และไฟฟ้า  โดยใช้เทคนิค KWDL  ร่วมกับการทบทวนด้วยบทเรียนการ์ตูน 2) บทเรียนการ์ตูน 2 เรื่อง ได้แก่ บทเรียนการ์ตูน  เล่มที่ 1 เรื่องไมค์และซัลลี่กับงานและพลังงาน บทเรียนการ์ตูน  เล่มที่ 2 เรื่อง  เรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากับครอบครัวเจ้าจุด    3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การแก้โจทย์ปัญหาเรื่องงาน พลังงาน และไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทั้งก่อนและหลังการเรียนรู้  จำนวน 30 ข้อ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์เรื่อง  งาน  พลังงาน  และไฟฟ้า  โดยการใช้เทคนิค KWDL  ร่วมกับการทบทวนด้วยบทเรียนการ์ตูน วิธีดำเนินการศึกษามีขั้นตอนดังนี้ 1) สร้างและทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 2) วัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนการเรียน 3) จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 4) เก็บคะแนนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจากแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 5) วัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนโดยการใช้เทคนิค KWDL  ร่วมกับการทบทวนด้วยบทเรียนการ์ตูน 6) ประเมินผลโดยวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการเรียนโดยการใช้เทคนิค KWDL  ร่วมกับการทบทวนด้วยบทเรียนการ์ตูน และ 7) นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ นำเสนอ และสรุปผลการศึกษา พร้อมทั้งอภิปรายผลและนำเสนอข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย() ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ค่าประสิทธิภาพและการทดสอบ t – test แบบ Dependent  ผู้รายงานขอสรุปผลการศึกษา อภิปรายและข้อเสนอแนะดังนี้  ผลการศึกษาพบว่า

  1. การจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์เรื่อง  งาน  พลังงาน  และไฟฟ้า โดยการใช้เทคนิค KWDL  ร่วมกับการทบทวนด้วยบทเรียนการ์ตูน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.51/82.22  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์เรื่อง  งาน  พลังงาน  และไฟฟ้า  ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL  ร่วมกับการทบทวนด้วยบทเรียนการ์ตูน สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนเท่ากับ 9.08)
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL  ร่วมกับการทบทวนด้วยบทเรียนการ์ตูน อยู่ในระดับมากถึงมาก

 
โดย : สุธาสินี วงศ์พรหม
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้