Log in | วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 | 6:28 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โพส : วันที่ 5 มิ.ย. 2558 เวลา : 19:21 น.
โหวต : | เข้าชม : 165 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน

อภิศักดิ์  บุญล้ำเลิศ

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ปีการศึกษา

2556

 

บทคัดย่อ

 

การรายงานครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 จำนวน 24 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

แบบแผนการรายงาน คือ One Group Pretest–Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  1) เอกสารประกอบการเรียนลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 16 เล่ม

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 ข้อ

3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ

ผลการศึกษาปรากฏว่า  1) เอกสารประกอบการเรียนลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและผลการหาประสิทธิภาพจากนักเรียนในภาคสนาม จำนวน 41 คน (ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง) เท่ากับ 83.60/81.22   2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 
โดย : นายอภิศักดิ์ บุญล้ำเลิศ
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : นายอภิศักดิ์ บุญล้ำเลิศ
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้