Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 11:56 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูสร้างและใช้แบบทดสอบวินิจฉัย ตามลักษณะแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ

โพส : วันที่ 4 มิ.ย. 2558 เวลา : 14:03 น.
โหวต : | เข้าชม : 156 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูสร้างและใช้แบบทดสอบวินิจฉัย ตามลักษณะ

แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 ผู้ศึกษา     นายวรากุล  ตุ่นเครือ

 ปีที่ทำเสร็จพุทธศักราช 2558

 บทคัดย่อ

              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการสร้างคู่มือการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนาครูสร้างและใช้แบบทดสอบวินิจฉัย 2) เพื่อศึกษาผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูสร้างและใช้แบบทดสอบวินิจฉัย 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและครูที่มีต่อการนิเทศแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูสร้างและใช้แบบทดสอบวินิจฉัย ตามลักษณะแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ          ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมาย

ในการปฏิบัติการนิเทศมี 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ครูกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย จำนวน 7 คน 2) ครูกลุ่มเป้าหมายในการใช้แบบทดสอบวินิจฉัย จำนวน 6 คน ส่วนกลุ่มเป้าหมายการศึกษาความพึงพอใจ ได้แก่ ผู้บริหารและครู จำนวน 26 คน ได้มาโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงในการศึกษาได้สร้างสื่อการนิเทศ 2 เล่ม และสร้างเครื่องมือการนิเทศ 5 ฉบับ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดความรู้ 2).แบบบันทึกการนิเทศ 3) แบบประเมินผลการนิเทศ วิธีการดำเนินการศึกษาได้ปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศแบบทีส่วนร่วม 6 ขั้นตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 สรุปผลการศึกษา

             ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

             1. คู่มือการนิเทศแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูสร้างและใช้แบบทดสอบวินิจฉัย ตามลักษณะแบบทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 8 เรื่อง ดังนี้ 1) การนิเทศแบบมีส่วนร่วม 2) การพัฒนาครู 3) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน 5) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 6) การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย 7) การใช้แบบทดสอบวินิจฉัย 8) การศึกษาความพึงพอใจ และผลการประเมินคู่มือการนิเทศแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเหมาะสมและด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

              2..ผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูสร้างและใช้แบบทดสอบวินิจฉัย.ตามลักษณะแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลดังนี้

                  2.1.ครูกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาครูสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย.มีคะแนนจากผลการทดสอบความรู้หลังเรียนเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 39.84

                 2.2.ผลการนิเทศในการพัฒนาครูสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย.ได้แบบทดสอบวินิจฉัย ตามลักษณะแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่.6 ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ จำนวน 33 ข้อ มีความเชื่อมั่นa ทั้งฉบับเท่ากับ 0.892

                2.3 ผลการนิเทศในการใช้แบบทดสอบวินิจฉัย ครูกลุ่มเป้าหมายนำแบบทดสอบวินิจฉัยไปทดสอบผู้เรียนเป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัย มีการทดสอบ Pre-Test วิเคราะห์ผลสอบและวินิจฉัย ดำเนินการใช้ผลวินิจฉัยพัฒนาผู้เรียน และทดสอบซ้ำ Post-Test โดยผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายทุกโรงเรียนมีผลคะแนนเพิ่มสูงขึ้น

                   2.4 ผลการประเมินการนิเทศในการพัฒนาครูสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

                  2.5 ผลการประเมินการนิเทศในการใช้แบบทดสอบวินิจฉัย ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด      

              3..ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูที่มีต่อการนิเทศแบบมีส่วนร่วม.ในภาพรวมมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 

 
โดย : นายวรากุล ตุ่นเครือ
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้