Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 12:17 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่าย การมีส่วนร่วม โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ ปีการศึกษา 2556

โพส : วันที่ 4 มิ.ย. 2558 เวลา : 13:48 น.
โหวต : | เข้าชม : 302 ครั้ง
 

ชื่อผลงาน  :  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่าย                       

การมีส่วนร่วม โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ  ปีการศึกษา  2556 - 2557

ผู้รายงาน   :  นางสุณิสา    บัวขาว

ปีที่รายงาน  : 2557

บทสรุป

                                รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่าย      การมีส่วนร่วม โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ ปีการศึกษา 2556 - 2557  มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตของโครงการประกอบด้วย 1. คุณภาพการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ            ปีการศึกษา 2556-2557 2. พฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ            ปีการศึกษา 2556-2557 3.  การมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู และผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ 4.ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ  ปีการศึกษา 2556-2557 โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา  2556 -  2557  จำนวน 98  คน ประชากรครู  ปีการศึกษา  2556 -  2557  จำนวน 16  คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา  2556 -  2557  จำนวน 98 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 -2557  จำนวน 7  คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ จำนวน  7 ฉบับ  มีการตรวจสอบเครื่องมือทุกฉบับได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับระหว่าง .083 -.096 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

                      1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ                ปีการศึกษา  2556 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่ม

ผู้ประเมิน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก(   = 4.16, S.D. = 0.50)                       มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรองลงมา คือ ครูมีความเหมาะสมอยู่ใน               ระดับมาก(µ = 4.09, s= 0.53) ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2557 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์                การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

 (= 4.53, S.D. = 0.49) มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์ การประเมิน และรองลงมา                 คือ ครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.52, s= 0.48) ได้คะแนน  15  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                      2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ        

ปีการศึกษา  2556  ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.86, s = 0.55) ได้คะแนน

รวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์  การประเมิน  ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ= 4.13, s = 0.48)

ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                   3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการในการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ   ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า นักเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 4.01, S.D. = 0.66) มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรองลงมา คือ ครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.91, s= 0.55)

ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และผู้ปกครอง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 3.91, S.D. = 0.48) มีค่าเฉลี่ย โดยภาพรวมเท่ากัน ได้คะแนน 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2557 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม ทุกกลุ่มที่ประเมิน อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์           การประเมินเมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า นักเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 4.35, S.D. = 0.55) มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา คือ ครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (µ =4 .34, s= 0.65) ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และผู้ปกครอง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 4.34, S.D. = 0.54 ) มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมเท่ากันในระดับมาก ได้คะแนน 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เช่นกัน 

  1. ประกอบด้วย

                           1.1 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตด้านคุณภาพการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ ปีการศึกษา 2556  ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  30 ผ่านเกณฑ์ การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่ากลุ่ม ครูมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมสูงสุด (µ = 3.96, s = 0.56) อ ยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 30 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง (= 3.95, S.D. = 0.62) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 30 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนกลุ่มนักเรียน  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (=3.93, S.D. = 0.64) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 30 ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นกัน  ปีการศึกษา 2557  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 30   ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่ากลุ่มนักเรียน  มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมสูงสุด (= 4.34, S.D. = 0.62) อยู่ในระดับมาก  ได้คะแนน 30               ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ กลุ่มครู (µ = 4.28, s = 0.52) อยู่ในระดับมาก  ได้คะแนน 30  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนกลุ่มผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (= 4.11, S.D. = 0.66) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน    30 ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นกัน

                           1.2 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตด้านพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ  ปีการศึกษา 2556  ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  15  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณา เป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน  พบว่ากลุ่มนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  (= 3.99, S.D. = 0.70)  อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 15  ผ่านเกณฑ์การประเมินรองลงมา ได้แก่  กลุ่มครูมีค่าเฉลี่ย   (µ = 3.98, s= 0.54)  อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 15  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (= 3.96, S.D. = 0.64) อยู่ในระดับมาก  ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นกันปีการศึกษา  2557 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่ากลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมสูงสุด (µ = 4.40, s= 0.59) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ย  (= 4.36, S.D. = 0.63 ) อยู่ในระดับมาก  ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (= 4.34,                   S.D. = 0.63) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นกัน

                          1.3 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตด้านการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู และผู้ปกครองใน                            

การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ

ปีการศึกษา  2556  โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่ากลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.19, s = 0.55) อยู่ในระดับมาก ได้

คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน (= 4.25, S.D. = 0.74) อยู่ในระดับมาก

ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน สำหรับกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (= 4.11, S.D. = 0.68) อยู่ใน

ระดับมาก ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นกันปีการศึกษา 2557  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็น

รายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่ากลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมสูงสุด (µ = 4.44, s. = 0.52) อยู่ในระดับมาก ได้

คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน (= 4.40, S.D. = 0.61) อยู่ในระดับมาก

ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย  (= 4.40, S.D. = 0.60) อยู่ในระดับมาก

ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นกัน

      1.4 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตด้านความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      ปีการศึกษา 2556โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10  ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่ากลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (= 4.47, S.D. = 0.52) อยู่ในระดับมาก  ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ กลุ่มครู (µ = 4.44, s = 0.50) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 10  ผ่านเกณฑ์                 การประเมิน สำหรับกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (= 4.42, S.D. = 0.54) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2557 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่ากลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (= 4.56, S.D.= 0.51) อยู่ในระดับมากที่สุดได้คะแนน10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน กลุ่มครูและกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  (= 4.53, S.D. = 0.52 , µ = 4.53, s = 0.50  และ = 4.53, S.D. = 0.51) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

                ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

                      1.        ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

                    2.  ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

                   3.  ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเวลาว่าง

                ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยหรือประเมินครั้งต่อไป

  1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

  2.         ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ทุกโครงการที่ครูบรรณารักษ์ดำเนินการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบ              การประเมินอื่นๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์

  3.         ควรมีการประเมินโครงการในระดับองค์รวมของสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการ            ประเมินของซิปป์ (CIPP Model)

                     

 

 
โดย : นางสุณิสา บัวขาว
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้