Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 | 10:05 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน สามชุกรัตนโภคาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต

โพส : วันที่ 3 มิ.ย. 2558 เวลา : 13:32 น.
โหวต : | เข้าชม : 147 ครั้ง
 

บทสรุปของผู้บริหาร

 

เรื่อง                       รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน

                           สามชุกรัตนโภคาราม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9

ผู้วิจัย                    นายสุรยุทธ   อยู่สุข

ตำแหน่ง                รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

                    การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9  มีวัตถุประสงค์  เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ของโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 ใน  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านสภาพแวดล้อม(Context)  ด้านปัจจัยเบื้องต้น(Input)  ด้านกระบวนการ(Process)  และด้านผลผลิต(Product)กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย คณะครู  จำนวน  89  คน  คณะกรรมการสถานศึกษา  จำนวน  13  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  1– 6  จำนวน   430  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย(Simple  Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบสอบถาม  จำนวน 4  ฉบับ  ได้แก่  ฉบับที่  1  ประเมินด้านสภาพแวดล้อม(Context)  มีค่าความเชื่อมั่น  เท่ากับ  .8922  ฉบับที่  2  ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น(Input)   มีค่าความเชื่อมั่น  เท่ากับ  .8427  ฉบับที่  3  ประเมินด้านกระบวนการ  (Process)  มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ   .8984  และฉบับที่  4  ประเมินด้านผลผลิต  (Product)  มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ  .9294  ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  5  ระดับ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐานโดยคำนวณ   ค่าเฉลี่ย  (และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

                   สรุปผลการประเมิน

                              ผลจากการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ของโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9  สามารถสรุปได้ดังนี้         

                    1. ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า  ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประเมินด้านสภาพแวดล้อม  โดยภาพรวมและรายข้อ  อยู่ในระดับมาก   

                    2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น  พบว่า  ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น  โดยภาพรวมและรายข้อ  อยู่ในระดับมาก

                    3. ด้านกระบวนการ  พบว่า  ครูและนักเรียน  ประเมินด้านกระบวนการ  โดยภาพรวมและรายข้อ  อยู่ในระดับมาก

                    4. ด้านผลผลิต  พบว่า  ครูและนักเรียน  ประเมินด้านผลผลิต  โดยภาพรวมและรายข้อ   อยู่ในระดับมาก

 
โดย : นายสุรยุทธ อยู่สุข
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : นายสุรยุทธ อยู่สุข
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้