Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 11:45 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด

โพส : วันที่ 2 มิ.ย. 2558 เวลา : 13:00 น.
โหวต : | เข้าชม : 161 ครั้ง
 

หทัยกานต์  หอระสิทธิ์.2557. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ.

 บทคัดย่อ

                       บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์

                   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียนโดยการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของบทเรียนได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนแท่นประจันภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556จำนวน 39 คน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 23 คน

                   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของบทเรียน ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนกับคะแนนทดสอบก่อนเรียนโดยใช้สถิติ t-test (Dependent Samples t-test)   

                   ผลการวิจัยพบว่า

                  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ 82.37/85.56 สูงกว่าที่ตั้งไว้และมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.68

                   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                   3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”

 

โดยสามารถเรียนผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ http://203.172.237.30/kru_ning/comstart.swf

 

 
โดย : นางหทัยกานต์ หอระสิทธิ์
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้