Log in | วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2562 | 15:53 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักการสร้างคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพส : วันที่ 2 มิ.ย. 2558 เวลา : 12:11 น.
โหวต : | เข้าชม : 150 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง        :    รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักการสร้างคำในภาษาไทย

                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน      :    ทิพย์วัลย์  กรแก้ว

ปีการศึกษา    :    2556

บทคัดย่อ

 

          รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักการสร้างคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มีวัตถุประสงค์  เพื่อ  1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง หลักการสร้างคำในภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง หลักการสร้างคำในภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง หลักการสร้างคำในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)  ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  จำนวน 28  คน

เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา  ได้แก่  1)  แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง หลักการสร้างคำในภาษาไทย  2)  บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง หลักการสร้างคำในภาษาไทย  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   เรื่อง หลักการสร้างคำในภาษาไทย  4)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง หลักการสร้างคำในภาษาไทย  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย ()  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  สถิติทดสอบค่าที (t-test)   และการหาประสิทธิภาพสื่อ  E1/E2 

ผลการศึกษาพบว่า

       1.  บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง หลักการสร้างคำในภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.89/85.13  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ  80/80

          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง หลักการสร้างคำในภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

          3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง หลักการ สร้างคำในภาษาไทย  มีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 

 
โดย : ทิพย์วัลย์ กรแก้ว
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้