Log in | วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2562 | 15:55 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการตามหลักโมเดลซิปปา

โพส : วันที่ 1 มิ.ย. 2558 เวลา : 21:14 น.
โหวต : | เข้าชม : 145 ครั้ง
 

เรื่อง                        รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ

                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการตามหลักโมเดลซิปปา

ผู้ศึกษาค้นคว้า           นางเนาวรัตน์ โตประศรี

โรงเรียน                   โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์                   2556

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์   เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการ   ตามหลักโมเดลซิปปากับเกณฑ์ร้อยละ 70 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการ   ตามหลักโมเดลซิปปากับเกณฑ์ร้อยละ 70 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการตามหลักโมเดลซิปปา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่    สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 40 คน ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ตามโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ด้วยภาษาอังกฤษ โดยครูไทย เพื่อเด็กไทยสู่สากล (English for Integrated Studies : EIS) รูปแบบของการวิจัยเป็น Pre -Experimental Design แบบกลุ่มที่มีการทดสอบเฉพาะหลังการทดลอง (One group posttest design)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมบัติของจำนวนนับ โดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการตามหลักโมเดลซิปปา จำนวน 12 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ        แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ         ตั้งแต่ 0.33-0.87 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.893) แบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ แบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย     ตั้งแต่ 0.31-0.62 ค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.56-0.59 และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ ตั้งแต่ 0.32-0.86 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.79 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test (One–sample)

          ผลการวิจัย พบว่า

          1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการตามหลักโมเดลซิปปา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการตามหลักโมเดลซิปปาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญ     ทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.00 คิดเป็นร้อยละ 76.67

2) ด้านทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ ของนักเรียน     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการตามหลักโมเดลซิปปา พบว่า ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการตามหลักโมเดลซิปปาสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ    ที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.88 คิดเป็นร้อยละ 74.69

3) ด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการตามหลักโมเดลซิปปา พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก x-bar =4.19

 
โดย : เนาวรัตน์ โตประศรี
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้