Log in | วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 | 6:40 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการพัฒนาแบบฝึกศิลปะ เส้น สี จินตนาการสร้างสรรค์งานศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

โพส : วันที่ 31 พ.ค. 2558 เวลา : 10:04 น.
โหวต : | เข้าชม : 134 ครั้ง
 

รายงานการพัฒนาแบบฝึกศิลปะ เส้น สี จินตนาการสร้างสรรค์งานศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์   ผู้ศึกษา นายนรงค์ ทองสุก

ปี 2556

                        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกศิลปะ เส้น สี จินตนาการสร้างสรรค์งานศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์   พฤติกรรมการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึก กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา2556 จำนวน 51 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการศึกษาประกอบด้วยแบบฝึกศิลปะ เส้น สี จินตนาการสร้างสรรค์ งานศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์    แบบประเมินพฤติกรรมการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึก ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้องและค่าความเชื่อมั่น

                        ผลการศึกษา พบว่า

                                                1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกศิลปะ เส้น สี จินตนาการสร้างสรรค์งานศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์   มีค่าประสิทธิภาพE1/ E2  เท่ากับ 85.98 / 86.14สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

                                            2. พฤติกรรมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนการใช้แบบฝึกศิลปะ เส้น สี จินตนาการ สร้างสรรค์งานศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อยู่ในระดับน้อย แต่หลังการใช้แบบฝึกศิลปะ เส้น สี จินตนาการสร้างสรรค์งานศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์   อยู่ในระดับมากที่สุด

                                3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกศิลปะ เส้น สี จินตนาการสร้างสรรค์งานศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อยู่ในระดับมากที่สุด

 
โดย : นายนรงค์ ทองสุก
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้