Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 8:30 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

กระบวนการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านนาดี กิ่งอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

โพส : วันที่ 5 ส.ค. 2553 เวลา : 10:35 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,817 ครั้ง
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสภาพปัจจุบันปัญหาและสาเหตุของชุมชนในโรงเรียน วัด ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยของเด็กและเยาวชน เพื่อสืบค้นวิธีการปลูกฝังคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัยในอดีต โดยปราชญ์ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพื่อหารูปแบบและแนวทางในวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดี โดยบ้าน วัด และโรงเรียนอย่างมีส่วนร่วม

 
โดย : นายโสวัฒน์ พรมสุพรรณ
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้