Log in | วันพฤหัสบดีที่ 29 ม.ค. 2558 | 23:25 น.
()
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อเล่น
สถาบัน
Rising Star อื่นๆ
ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม 
ร.ร.นนทบุรีพิทยาคม
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
สมัครง่ายๆ ทั้งชายและหญิง ระดับชั้น ม.ปลาย - ระดับมหาวิทยาลัย
เพียงส่งรูปถ่าย (รูปเดี่ยว) พร้อมประวัติส่วนตัว การศึกษา
กิจกรรมและความสามารถพิเศษมาที่ admin@trueplookpanya.com