Log in | วันอังคารที่ 22 ก.ย. 2563 | 15:55 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ

SHARE

แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ทดสอบความถนัดทางอาชีพ ใช้วัดแววความถนัด ทดสอบบุคลิกภาพตามทฤษฎีของ จอร์น แอล ฮอนแลนด์
 แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ  
แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพฉบับนี้ทำขึ้นโดยอ้างอิงจากทฤษฎีการจำแนกอาชีพตามบุคลิกภาพของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) นักจิตวิทยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลของการทดสอบจะสามารถทำให้ท่านทราบถึงบุคลิกภาพที่แท้จริงของท่านหรือลักษณะนิสัยหรือความรับผิดชอบของท่านและทราบถึงความถนัด หรือความสามารถหรือพรสวรรค์ของท่าน ตลอดจนทราบถึงความแน่วแน่ในการตัดสินใจหรือความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อมีการตัดสินใจไปแล้ว
ขอขอบพระคุณ คุณฤชุชัย โปธา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ผู้จัดทำและผู้ร่วมแบ่งปัน
 
แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ (BASIC VOCATIONAL ORIENTATION TEST)
ลักษณะของแบบทดสอบนี้ เป็นคำถามเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ มีทั้งหมด 18 ข้อ ซึ่งสามารถแปลผลออกมาเป็นความถนัดทางอาชีพ 3 ด้านคือความถนัดด้านข้อมูล, ความถนัดด้านบุคคลและความถนัดด้านเครื่องมือ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตในการเลือกอาชีพหรือการทำงาน แนวทางการศึกษาให้สอดคล้องกับตนเองตลอดจนการเลือกลูกจ้างให้เหมาะสมกับภารกิจหรืองานที่ต้องทำได้ อีกแบบหนึ่ง
 
พิเศษ! เฉพาะสมาชิกทรูปลูกปัญญา

Log in (เข้าสู่ระบบ) เพื่อกรอกแบบสอบถาม รับทันที คะแนนโบนัส 30 คะแนน เพื่อสะสมในการเลือกแลกรับของรางวัลพิเศษ พร้อมบันทึกข้อมูลผลการทดสอบ
 
 
คำชี้แจง : ให้อ่านข้อความดังต่อไปนี้และพิจารณาระดับความชอบ ในแต่ละข้อต้องเลือกไม่ซ้ำกัน
 
1. เมื่อคุณรู้สึกเหงาคุณต้องการอะไร
1.1 หาวิธีการแก้ไขในหนังสือ
ชอบ
ไม่แน่ใจ
ไม่ชอบ
1.2 ไปหาเพื่อนคุยแก้เหงา
ชอบ
ไม่แน่ใจ
ไม่ชอบ
1.3 เล่นเกมส์หรือเล่น Chat ใน Internet
ชอบ
ไม่แน่ใจ
ไม่ชอบ
2. หากคุณจะสร้างภาพยนต์หน้าที่ใดที่คุณต้องการจะทำ
2.1 เป็นผู้เขียนบทภาพยนต์
ชอบ
ไม่แน่ใจ
ไม่ชอบ
2.2 เป็นผู้แสดงภาพยนต์
ชอบ
ไม่แน่ใจ
ไม่ชอบ
2.3 จัดเตรียมฉากและอุปกรณ์ต่างๆ
ชอบ
ไม่แน่ใจ
ไม่ชอบ
3. กิจกรรมใดที่คุณชอบทำเกี่ยวกับดนตรี
3.1 แต่งเพลง
ชอบ
ไม่แน่ใจ
ไม่ชอบ
3.2 ร้องเพลงคาราโอเกะกับเพื่อน
ชอบ
ไม่แน่ใจ
ไม่ชอบ
3.3 เล่นดนตรี
ชอบ
ไม่แน่ใจ
ไม่ชอบ
4. คุณทำรายงานส่งอาจารย์
4.1 ค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุด
ชอบ
ไม่แน่ใจ
ไม่ชอบ
4.2 ทำร่วมกับเพื่อนๆ
ชอบ
ไม่แน่ใจ
ไม่ชอบ
4.3 ทำด้วยตนเอง เช่น พิมพ์ดีด หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
ชอบ
ไม่แน่ใจ
ไม่ชอบ
5. คุณชอบนวนิยายประเภทใด
5.1 ประเภทลึกลับ
ชอบ
ไม่แน่ใจ
ไม่ชอบ
5.2 ประเภทรักหวานชื่น
ชอบ
ไม่แน่ใจ
ไม่ชอบ
5.3 ประเภทบู๊/ต่อสู้กัน
ชอบ
ไม่แน่ใจ
ไม่ชอบ
6. คุณอยากจะเป็นหัวหน้างานแบบไหน
6.1 แบบให้รายงานผลงานทุกครั้ง
ชอบ
ไม่แน่ใจ
ไม่ชอบ
6.2 แบบยืดหยุ่นเป็นกันเอง
ชอบ
ไม่แน่ใจ
ไม่ชอบ
6.3 แบบตรวจสอบและซ่อมแซมครุภัณฑ์ด้วยตนเองเมื่อชำรุด
ชอบ
ไม่แน่ใจ
ไม่ชอบ