Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 16:58 น.
หน้าหลัก > สมัครโรงเรียนต้นแบบโครงการทรูปลูกปัญญา
 
 
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างสังคมไทยสู่ “สังคมแห่งภูมิปัญญา” และปรารถนาให้โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งสาระความรู้ และมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เท่าเทียมกับเด็กในเมืองใหญ่ โครงการทรูปลูกปัญญา โดย กลุ่มบริษัท ทรู จึงได้นำ “สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” ซึ่งประกอบไปด้วย ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม พร้อมช่องรายการสาระความรู้จากทรูวิชั่นส์ จำนวน 51 ช่อง สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แบบบรูณาการ True Click Life สื่อดิจิทัลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไปมอบให้ 4,000 โรงเรียนทั่วประเทศแล้ว ณ สิ้นปี 2555 และตั้งใจจะให้ครบ 10,000 โรงเรียนในอนาคต ซึ่งสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่นำไปมอบให้นี้เป็นเพียงสื่อเบื้องต้นเท่านั้น ทรู มีความมุ่งหวังที่จะนำเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ ของเราไปมอบให้แก่โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย
ในปี 2551-2555 ทรูได้ดำเนินการจัดตั้งและคัดเลือก “โรงเรียนต้นแบบทรู ปลูกปัญญา” ขึ้นรวม 31 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งทั้ง 31 โรงเรียนได้รับการติดตั้ง “ชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในทุกห้องเรียน” เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้มากขึ้น เด็กนักเรียนในทุกห้องเรียนสามารถเปิดโลกกว้างไปกับรายการสาระเพื่อการเรียนรู้ของทรูวิชั่นส์ ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่ายฐานข้อมูลหรือ Server ของโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังมีระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อสามารถออกอากาศสดแจ้งข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้ทราบพร้อมกันในทุกห้องเรียนได้อีกด้วย
 
สิ่งที่ “โรงเรียนต้นแบบ” จะได้รับเพิ่มเติมจากโครงการทรูปลูกปัญญาคือ
  1. ติดตั้งระบบ Server เพื่อจัดเก็บสาระความรู้และข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ และเลือกใช้ในการเรียนการสอนได้ในภายหลังตามต้องการ
  2. ติดตั้งระบบ LAN Network เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ในทุกห้องเรียนและทุกอาคาร
  3. ติดตั้งระบบสายสัญญาณภาพและเสียง (SMATV)เพื่อรองรับการกระจายสัญญาณภาพและเสียงไปยังทุกห้องเรียน
  4. ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด 1 ชุด ไปยังทุกห้องเรียนพร้อมชุดอุปกรณ์ออกอากาศ ประกอบด้วยกล้องวิดีโอ (VDO Handycam) และฉากหลังสำหรับออกอากาศ เพื่อให้ผู้บริหาร ร.ร, ครู และนักเรียนสามารถประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมข่าวสารให้ได้รับชมพร้อมกันในทุกห้องเรียน
  5. ติดตั้งคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ในทุกห้องเรียน พร้อมโปรแกรมกลั่นกรองเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม (White Net) เพื่อให้ทุกห้องเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน ควบคู่กับการใช้ “สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” ที่ได้รับโปรแกรมฯ จากโครงการปลูกทรูปัญญาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
  6. ติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์สี 1 เครื่อง ในทุกห้องเรียน เพื่อให้สามารถรับชมช่องรายการต่างๆจากทรูวิชั่นส์ ได้ในทุกห้องเรียน
 
ผลจากการได้รับอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียเต็มรูปแบบในฐานะโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างน่าพอใจ
 
ในปี 2556 นี้ ทรู ปลูกปัญญาได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา ที่มีความพร้อมส่งแผนงานเสนอเข้ารับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา อีก 5 โรงเรียน