Log in | วันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 2561 | 10:20 น.
หน้าหลัก > สมัครเข้าร่วมโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา
สมัครเข้าโครงการ โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา
 
รายละเอียดการเปิดรับสมัคร 1,000 โรงเรียน
เพื่อร่วมปลูกความรู้ “เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ”
และร่วมเป็นเครือข่ายใน “โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2556”
 
โอกาสของการเข้าถึงแหล่งสาระความรู้ทันสมัยจากทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีสื่อเสริมการเรียนการสอนทันทีจะช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจในบทเรียน เรียนเนื้อหาวิชาต่างๆ อย่างสนุกสนาน เข้าใจง่ายจนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งโครงการทรูปลูกปัญญาจะนำ "สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้" ไปมอบและติดตั้งให้ถึงที่ห้องเรียน ไม่ว่าโรงเรียนของท่านจะอยู่ห่างไกลเพียงใด ขอเพียงผู้บริหารและคุณครูมีความปรารถนาที่จะให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้กับสื่อดิจิทัลช่วยสอนและเข้าถึงแหล่งสาระความรู้คุณภาพระดับโลกเท่าเทียมเด็กในเมืองใหญ่
ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในโรงเรียนโครงการทรูปลูกปัญญา สมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. - 31 พ.ค. 2556 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
คุณสมบัติของโรงเรียน
 1. เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 2. เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ (ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น)
 3. เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 61 - 700 คน
 4. เป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน
 5. ผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พร้อมให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมต่างๆ กับโครงการทรูปลูกปัญญา
 6. ผู้บริหารและครูมีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบต่อการนำสื่ออุปกรณ์และสื่อเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 7. ผู้บริหารและครูพร้อมที่จะบันทึกการใช้งานชุดอุปกรณ์ และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน
 8. ทางโรงเรียนต้องมีการมอบหมายผู้ดูและรับผิดชอบชุดอุปกรณ์ ทรูปลูกปัญญา และกรณีที่อุปกรณ์เกิดการเสียหายหรือชำรุด ผู้รับผิดชอบจะต้องประสานงานมาที่เจ้าหน้าที่ของทรูปลูกปัญญา
 9. ถ้าโรงเรียนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ และศึกษาหาความรู้จะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าร่วมโครงการฯ เป็นอย่างยิ่ง
 10. เป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้อยู่ในโครงการทรูปลูกปัญญา
วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • เข้าสู่เว็บไซต์ www.trueplookpanya.com
 • กดปุ่ม "สมัครเข้าร่วมโรงเรียนในโครงการ"
 • อ่านรายละเอียดโครงการ เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ
 • กรอกข้อมูลโรงเรียนในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบภาพถ่าย (ตามกำหนด)
 • กดปุ่มยืนยันและส่งข้อมูลภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
 • ระยะเวลาในการสมัคร 15 มี.ค. – 31 พ.ค. 2556
ติดต่อสอบถาม และขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัททรู
โทรศัพท์ : 02-615-9617-8 โทรสาร : 02-615-9615
ทรูปลูกปัญญา Care Center : 02-725-2955 ทรูมูฟ กด * 9595 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 
ประกาศผลการคัดเลือก 1,000 โรงเรียน วันที่ 30 มิ.ย. 2556
 • ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com
 • แจ้งผลการคัดเลือกทางจดหมายไปยังโรงเรียน
 • แจ้งผลการคัดเลือก ไปยังผอ.เขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัดอยู่
ติดตั้งชุดอุปกรณ์ และมอบชุดสื่อทรูปลูกปัญญาให้โรงเรียน ส.ค. - พ.ย. 2556
 
ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่โรงเรียนจะได้รับภายหลังผ่านเกณฑ์ ในโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2556 ประกอบด้วย
 1. ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์, เครื่องรับโทรทัศน์ LCD32 นิ้ว และตู้เก็บอุปกรณ์ ช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้จากทรูวิชั่นส์ กว่า 51 ช่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นรายการคุณภาพที่เด็กทั่วโลกควรได้ดู เช่น ช่องสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ และชีวิตสัตว์Animal Planet, ช่องสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม National Geographic Channel, ช่องสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก วัฒนธรรม และอัตชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก The History Channel, ช่องสารคดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Discovery Channel และ True Explore, ช่องรายการสำหรับเด็กและครอบครัว Disney Channel และ True Spark, ช่องข่าวทันเหตุการณ์ทั่วโลกและประเทศไทย BBC WORLD NEWS และ TNN24 เป็นต้น
 2. สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ "ทรูคลิกไลฟ์" สำหรับชั้น อ.1 - ป.6 สำหรับ ร.ร.ระดับประถมศึกษา และเพิ่มเติม ม. 1-3 ในระดับมัธยม หรือขยายโอกาส ซึ่งมีพร้อมทั้งคู่มือการสอนสำหรับคุณครู แบบเรียน เพลง เกม และบทเรียนเอนิเมชั่น
 3. สื่อดิจิทัลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับชั้น ป.1-6
 4. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Converter) เพื่อแปลงสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ขึ้นบนหน้าจอโทรทัศน์ เพื่อให้นักเรียนสามารถรับชมได้พร้อมกันทั้งห้องเรียน
 5. เกมพอเพียง เพื่อปลูกฝังและเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบที่สนุกสนานและได้ความรู้
 6. อุปกรณ์ Easy Cap อุปกรณ์ที่จะช่วยให้คุณครูสามารถบันทึกรายการสารคดีความรู้จากที่ทรูวิชั่นส์ มาลงในคอมพิวเตอร์ เป็น ดิจิตอลไฟล์ แล้วนำมาทำเป็น VCD หรือ DVD สำหรับ ใช้เปิดสอนนักเรียนได้ในทุกชั่วโมงที่ต้องการ ทำให้จัดตารางการเรียนการสอนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
 7. ชุดอุปกรณ์ 3G+* ประกอบไปด้วย
  - Net SIM ย่อมาจากคำว่า Internet SIM รูปร่างหน้าตาก็เหมือนกับ SIM ที่เราใช้บนโทรศัพท์มือถือ แต่โดยทั่วไปจะมีการนำ Net SIM นี้ไปใช้กับ Air Card
  - Dongle หรือ Air Card ใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเตอร์ผ่านคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook) ซึ่งจะทำให้คุณครูสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้ากับโน๊ตบุ๊ค เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนนอกห้องเรียน หรือสถานที่ต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น
  - White Net เป็น internet filtering software หรือซอฟแวร์ที่ใช้กลั่นกรองและสกัดตรวจจับภาพอนาจารต่างๆ บน Internet โดย White Net จะคอยช่วยปิดกั้น กลั่นกรองภาพหรือเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ
 8. * หมายเหตุ : ชุดอุปกรณ์ 3G+ จะทยอยส่งมอบให้กับ ร.ร. ที่อยู่ในพื้นที่เครือข่ายสัญญาณ True Move H และครบทุก ร.ร. ในโอกาสต่อ ๆ ไป