กิจกรรม โครงการ การศึกษา ครู นักเรียน โรงเรียน มหาวิทยาลัย อาสา เพื่อสังคม
Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ย. 2563 | 7:24 น.
หน้าหลัก >

English We Can

หลักสูตรการอบรมกระตุ้นการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคุณครูเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่อาเซียน (AEC)
ภายใต้ชื่อโครงการ "English We Can"
วัตถุประสงค์โครงการ
กลุ่มบริษัท ทรู ร่วมมือกับบริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อกระตุ้นการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษให้กับคุณครูในโรงเรียนทรูปลูกปัญญา เพื่อให้ได้รับหลักการสอนที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเช่นเจ้าของภาษา เพื่อคุณครูจะได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนในโรงเรียน สร้างบรรยากาศการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างคุณครูและนักเรียนให้เกิดความสนุกสนาน เพื่อทำให้คุณครูและนักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น และให้สามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งนี้เพื่อรองรับการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน Asean Economics Community (AEC) ภายในปี 2558 ซึ่งจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร
โดยในปี 2556 นี้ เป็นปีแรกที่จะดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนทรูปลูกปัญญาที่มีความพร้อมในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพจำนวน 40 โรงเรียน เข้ารับการอบรมเป็นระยะเวลา 6 เดือนและหลังการอบรมจนครบหลักสูตร จะมีการคัดเลือก 1 โรงเรียน ที่จะได้รางวัล Best English School ได้ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เป็นคุณครูจากโรงเรียนที่อยู่ในโครงการทรูปลูกปัญญา
 • ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนมีวิสัยทัศน์มีความกระตือรือร้นที่จะกระตุ้นการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคุณครูอย่างมีประสิทธิผลเพื่อนักเรียนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและชุมชน
 • ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูพร้อมให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับโครงการทรูปลูกปัญญา
 • คุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้องสามารถให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาโครงการ
 • หากคุณครูจากโรงเรียนใดได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารและคุณครูจะต้องถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรบไปพัฒนาสู่โรงเรียนและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เช่น เปิดโอกาสให้โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นต้น
วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • ส่งบทความแสดงวิสัยทัศน์ของคุณครูที่จะเข้าร่วมโครงการ* เป็นภาษาอังกฤษ หัวข้อ "โรงเรียนของท่านเตรียมความพร้อมต้อนรับ AEC ในด้านทักษะภาษาอังกฤษของคุณครูและนักเรียนอย่างไร"
 • ส่งบทความแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา หัวข้อ "หากโรงเรียนของท่านได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการท่านจะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนในโรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างไร"
* ขอความร่วมมือให้คุณครูที่จะเข้าร่วมโครงการจัดทำและตรวจสอบบทความภาษาอังกฤษด้วยตนเองเพื่อผลประโยชน์ของคุณครูโดยตรง หากทางโครงการฯตรวจสอบทราบว่าท่านไม่ได้ทำเอง จะถูกตัดสิทธิ์โดยทันที
วิธีการคัดเลือก
 • คณะกรรมการจะพิจารณาจากบทความทั้ง 2 บทความที่ส่งเข้าเสนอพิจารณาเพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 40 โรงเรียน
สิ่งที่จะได้รับเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
 • ได้รับการอบรมหลักสูตรกระตุ้นการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคุณครูเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่อาเซียน (AEC) โดยทีมงานมืออาชีพจากบริติช เคานซิล เป็นเวลา 6 เดือน เดือนละประมาณ 20 – 30 ชั่วโมง โดยรูปแบบการเรียนการสอนมีดังนี้
  • การเรียนในห้องเรียนกับทีมผู้สอนของบริติช เคานซิล ณ กรุงเทพมหานคร
  • การเรียนผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร iMeeting (Interactive)
  • การเรียนผ่านโปรแกรม Online Moodle (เนื้อหาการเรียนบนเว็ปไซต์)
 • ได้รับ iMeeting Account เพื่อใช้ในการเรียนผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นระยะเวลา 6 เดือน web cam และ head set 1 ชุด
 • โอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับรางวัล Best English School นำผู้บริหารโรงเรียน 1 คน คุณครู 1 คน และนักเรียน 3 คน รวมจำนวน 5 คน ไปทัศนศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 6 วัน โดยหลังเข้าร่วมหลักสูตรครบตามเงื่อนไข ทางโครงการฯ จะทำการทดสอบวัดผลครูและนักเรียน เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่นำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรม ไปพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนได้อย่างเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ระยะเวลาดำเนินงาน
 • ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครผลงาน                                          15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2556
 • คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน                                                     8 กรกฎาคม 2556
 • ประกาศผลการคัดเลือก 40 โรงเรียน                                            17 กรกฎาคม 2556
 • แนะนำโครงการและทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษก่อนเข้าร่วมโครงการ
 • ก่อนเข้าร่วมโครงการ
  • ประกาศผลทาง www.trueplookpanya.com
  • แจ้งผลการคัดเลือกทางจดหมายและ e-mail ไปยังโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก
 • ปฐมนิเทศโครงการและอบรมหลักสูตรครั้งที่ 1 ที่บริติช เคานซิล กรุงเทพฯโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
  • กลุ่มที่ 1                                                                      29 -31 กรกฎาคม 2556
  • กลุ่มที่ 2                                                                      31 กรกฎาคม – 2สิงหาคม 2556
 • หลักสูตรระยะเวลาดำเนินการอบรมหลักสูตร (120-180 ชม)              กรกฎาคม – ธันวาคม 2556
 • คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานยอดเยี่ยม 5 โรงเรียน         1 พฤศจิกายน 2556
 • คณะกรรมการลงพื้นที่ 5 โรงเรียนที่เข้ารอบสุดท้าย
  เพื่อคัดเลือกโรงเรียนชนะเลิศ                                                     1 พฤศจิกายน– 30ธันวาคม 2556
 • ประชาสัมพันธ์และประกาศผลการตัดสินโรงเรียนชนะเลิศจำนวน
  1 โรงเรียนที่ได้ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ                            31 มกราคม 2557
 • เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ                                      9 มีนาคม – 14 มีนาคม 2557*
*วันและเวลาในการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 • มัฆวาน โมฬีชาติ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู โทรศัพท์ 081 371-7112,
  02-615-9431 โทรสาร 02-615-9615 อีเมลล์ makkawan_mol@truecorp.co.th
 • ผ่านทางเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com
กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มาที่
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู (สมัครเข้าร่วมโครงการ English We Can)
ชั้น 11 อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เอกสารที่ต้องส่งมาในการสมัคร
 • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ "English We Can"
 • บทความแสดงวิสัยทัศน์สำหรับคุณครูผู้เข้าร่วมโครงการ ภาษาอังกฤษ หัวข้อ "โรงเรียนของท่านเตรียมความพร้อมต้อนรับ AEC ในด้านทักษะภาษาอังกฤษของคุณครูและนักเรียนอย่างไร"
 • บทความแสดงวิสัยทัศน์สำหรับผู้บริหาร หัวข้อ "หากโรงเรียนของท่านได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ท่านจะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนในโรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างไร"
โรงเรียนยอมรับเงื่อนใขการสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระตุ้นการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผลภายใต้ชื่อโครงการ "English We Can" และขอยืนยันว่าเอกสารและข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และยินดียอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการในการคัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ ถือเป็นที่สิ้นสุด