Log in | วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561 | 18:12 น.
หน้าหลัก > กิจกรรมในโครงการทรูปลูกปัญญา
 
ปีที่จัดกิจกรรม :
  
โครงการค่ายเยาวชนทรู

โครงการค่ายเยาวชนทรู 
"เปลี่ยน...อย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันเพื่อชุมชน"หลักการและเหตุผล 
          
          “Accept  what  you  can’t  change.  Change  what  you  can’t  accept” ยอมรับในสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้ ตรรกง่ายๆ ที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และเกิดการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้มากกว่าการพร่ำบ่นก่นด่า อยู่นิ่งเฉยแล้วบอกว่ายอมรับในชะตากรรม เพราะการลงมือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง อย่างน้อยที่สุดผลลัพธ์อันดับแรกที่เกิดขึ้นก็คือ ความคิดของเราที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อความคิดเปลี่ยน อะไรดีๆ ก็จะเปลี่ยนตามมา         

                    จงระวังความคิด  เพราะความคิดจะกลายเป็นคำพูด
                    จงระวังคำพูด  เพราะคำพูดจะกลายเป็นการกระทำ
                    จงระวังการกระทำ  เพราะการกระทำจะกลายเป็นนิสัย
                    จงระวังนิสัย  เพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิก
                    จงระวังบุคลิก  เพราะบุคลิกจะกลายเป็นชะตากรรม
 
          หากแต่สิ่งภายนอกที่เกินกำลังของเราที่จะเปลี่ยนแปลง การเลือกเปลี่ยนแปลงภายใน  นั่นคือการทำใจยอมรับความจริงที่เป็นอยู่ ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกับมันได้ แต่กว่าจะไปถึงขั้นนั้น ลองถามตัวเองว่าได้ลงมือทำหรือยัง
 
          การเปลี่ยนแปลงมีหลายระดับ เริ่มตั้งแต่ตัวเรา ครอบครัว เพื่อนๆ โรงเรียน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ รวมถึงโลกของเราด้วย แต่การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้นั้น ต้องลงมือเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ และหากหวังผลการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ใหญ่มากไปกว่าตัวเรา ก็ยิ่งต้องอาศัยความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ และความสม่ำเสมอ
 
          กลุ่มบริษัท ทรู จึงขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนมาร่วมกันปรับปรุง เปลี่ยนแปลงจากสิ่งเล็กๆ ที่เราเห็น และปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำ หรือจะพัฒนาจากสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่สามารถ ใช้งานได้จริง  และมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนของเราให้ดีขึ้น กับโครงการค่ายเยาวชนทรู ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “เปลี่ยน...อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันเพื่อชุมชน” ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่าแสนบาท และโรงเรียนจะได้รับเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา โดยให้ส่งแนวคิด รูปแบบโครงการ และแผนการรณรงค์ “เปลี่ยน...อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันเพื่อชุมชน”  เพื่อรับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 30 ทีม ที่จะได้เข้าค่ายกิจกรรมเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์ กับวิทยากรเก่งๆ มากมาย ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) และ 10 โครงการที่ได้รับคัดเลือกสู่รอบชิงชนะเลิศ จะได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจริง ซึ่งทรูวิชั่นส์จะเดินทางไปบันทึกภาพกิจกรรมเพื่อนำมาเผยแพร่ทางช่องรายการต่างๆ ของทรูวิชั่นส์ และตัดสินหาผู้ชนะเลิศต่อไป
 
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน สามารถคิด วิเคราะห์ และแยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมรอบตัว ซึ่ง
    จะนำปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีจิตอาสาที่จะร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน และโรงเรียนกับชุมชน ในการรณรงค์ร่วมมือกันพัฒนา
    ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สิ่งต่างๆ รอบตัว อันจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  เพื่อน ชุมชน สิ่งแวดล้อม
    ประเทศชาติ และสังคมโลกได้อย่างยั่งยืน
4. เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้มีคุณค่าต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
 
เจ้าของโครงการ
          กลุ่มบริษัท ทรู
 
ผู้ร่วมดำเนินโครงการ
       ● องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)
       ● บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศในทุกสังกัด
2. สมัครเข้าร่วมเป็นทีมๆ ละ 3 คนต่อ 1 โครงการ โดย 1 โรงเรียนสมัครได้ 1 ทีมเท่านั้น
3. ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหารโรงเรียนรับรองโครงการ 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
          www.trueplookpanya.com
          www.truevisionswecare.com 
          www.nsm.or.th      
          www.facebook.com/trueyouthcamp
 
รูปแบบการจัดทำโครงการ –การจัดส่ง
          ผู้สมัครแต่ละทีมส่งใบสมัครพร้อมโครงการ และแผนการรณรงค์ ในหัวข้อ “เปลี่ยน...อย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันเพื่อชุมชน”  ในแบบรูปเล่มรายงาน ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4  
 
          โดยส่งโครงการมาที่  ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู   เลขที่ 118/1  
          อาคารทิปโก้ ชั้น 11  ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน   เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   
          โทรสาร 02-615-9615  หรือ  E-Mail :
suwaphatr_itt@truecorp.co.th    
          ภายในวันอาทิตย์ที่  30 มิถุนายน 2556
 
หลักเกณฑ์การประกวด
รอบที่ 1

● คณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ และเป็นรูปธรรม จำนวน 30 โครงการ เพื่อเข้าร่วม  กิจกรรมค่ายเยาวชนทรู   “เปลี่ยน...อย่างสร้างสรรค์    ร่วมกันเพื่อชุมชน” เป็นเวลา  4 คืน 5 วัน ในระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2556 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) อ.คลองห้า จ.ปทุมธานี   

● ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการๆ ละ 1 ท่าน เข้าร่วมสัมมนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ
รณรงค์ภายในโรงเรียนและชุมชน ในระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณด้วย
 
รอบที่ 2

● คัดเลือกจากการนำเสนอผลงานด้วยตัวเองให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 โดยจะคัดเลือกจาก 30 โครงการ ให้เหลือเพียง 10 โครงการ เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

● โครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ10โครงการจะได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการจริง ภายในโรงเรียนและชุมชน โครงการละ  8,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการจริง ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง วันที่ 2 กันยายน 2556

● ระหว่างวันที่  3-27 กันยายน 2556  คณะกรรมการเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการรณรงค์ฯ ทั้ง 10 โครงการ โดยแต่ละทีมนำเสนอการดำเนินโครงการรณรงค์ฯ ในรูปแบบ Presentation (PowerPointหรือวีดีโอ) พร้อมจัดกิจกรรมการรณรงค์ภายในโรงเรียน และชุมชนจริง เพื่อบันทึกภาพประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ของโรงเรียนผ่านทางทรูวิชั่นส์ต่อไป
 
รอบที่ 3

● คณะกรรมการตัดสินโครงการรอบสุดท้ายประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มบริษัททรู, องค์การ
   พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) และบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) โดยพิจารณาดังต่อ
   ไปนี้
          - สามารถตอบโจทย์ในหัวข้อการประกวดได้อย่างชัดเจน
          - วิธีการดำเนินโครงการเป็นขั้นตอน ชัดเจน และดำเนินการได้จริง
          - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรูปแบบการนำเสนอ
          - ผลที่ได้รับคุ้มค่า และมีความต่อเนื่องของโครงการ
          - มีการประเมินผล และติดตามผลความสำเร็จของโครงการ
          - ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะกับงบประมาณที่ได้รับ

● การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
รางวัล และทุนการศึกษา   
● รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 1 รางวัล 
สำหรับโรงเรียน

- ชุดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้โครงการทรูปลูกปัญญา และได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการ
   ทรูปลูกปัญญา*
- รับสิทธิเป็นสมาชิก “วารสาร อพวช.” สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 ปี 
   
สำหรับนักเรียน
- ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา  20,000 บาท 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   จำนวน 1 รางวัล
สำหรับโรงเรียน

- โล่เกียรติยศ   
- สื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้โครงการทรูปลูกปัญญา และได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการ
  ทรูปลูกปัญญา*
- รับสิทธิเป็นสมาชิก “วารสาร อพวช.” สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   เป็นระยะเวลา 1 ปี 

สำหรับนักเรียน
- ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท
 
● รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   จำนวน 1 รางวัล
สำหรับโรงเรียน
- โล่เกียรติยศ 
- ชุดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้โครงการทรูปลูกปัญญา และได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการ 
  ทรูปลูกปัญญา*
- รับสิทธิเป็นสมาชิก “วารสาร อพวช.” สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 ปี 

สำหรับนักเรียน
- ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
 
     * ชุดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้โครงการทรูปลูกปัญญา ประกอบด้วย
          1. ชุดเครื่องรับโทรทัศน์สี LED ขนาด 32 นิ้ว พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์
          2. ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมจากทรูวิชั่นส์
          3. ช่องรายการสาระความรู้จากทั่วทุกมุมโลกที่ผ่านการคัดสรรแล้วจากทรูวิชั่นส์กว่า 50 ช่อง อาทิ Discovery Channel, Discovery Science, Discovery Real Time, Discovery Travel &     Living, Discovery Home & Health, Animal Planet, Disney Channel, Playhouse Disney Channel, The History Channel , National Geographic, True Explore 1, True Explore2, True Explore 3, True Spark, TNN 24, TNN 2, BBC World, True Plookpanya Channel 
 
● รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล
สำหรับโรงเรียน
- โล่เกียรติยศ
- รับสิทธิเป็นสมาชิก “วารสาร อพวช.” สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   เป็นระยะเวลา 1 ปี 

สำหรับนักเรียน
- ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
 
● สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย
- ใบประกาศเกียรติคุณ 
  
          หมายเหตุ   โครงการที่ได้รับรางวัล จะได้รับการเผยแพร่ทางทรูวิชั่นส์ และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

     ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม  กลุ่มบริษัท ทรู
     สุวภัทร  อิทธิสถากุล โทรศัพท์  02-615-9788, 083-827-6556, 081-481-6556

วัน/เวลา จัดกิจกรรม ประจำปี 2556

• เปิดรับโครงการ “เปลี่ยน...อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันเพื่อชุมชน” 

วันที่ 3 มิ.ย. 2556
• ปิดรับโครงการ  “เปลี่ยน...อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันเพื่อชุมชน” วันที่ 30 มิ.ย. 2556
• คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ  พร้อมแจ้งผลการคัดเลือก 
30 โครงการที่เข้ารอบ 
วันที่ 5 ก.ค. 2556
• กิจกรรมค่ายเยาวชนทรูฯ  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)คลองห้า ปทุมธานี  วันที่ 16 - 20 ก.ค. 2556
• ประกาศผล 10 โครงการสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ พร้อมมอบทุนสนับสนุนโครงการฯ วันที่ 20 ก.ค. 2556
• 10 โครงการที่ได้รับคัดเลือกดำเนินงานจริงในโรงเรียนและชุมชน วันที่ 24 ก.ค. - 2 ก.ย. 2556
• คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการรณรงค์ภายในโรงเรียนและชุมชนทั้ง 
10 โครงการ  
วันที่ 3 - 27 ก.ย. 2556
• ประกาศผล และมอบรางวัลโครงการรณรงค์   วันที่ 28 พ.ย. 2556
“เปลี่ยน...อย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันเพื่อชุมชน”
วันที่ 28 พ.ย. 2556

   

เอกสารประกอบ
รายชื่อ 10 โรงเรียนประกวดโครงการฯ 2013 for website ดาวน์โหลด
กำหนดการตรวจเยี่ยมโครงการรณรงค์ฯ 2013 ดาวน์โหลด
การเตรียมตัวของนักเรียน ตรวจเยี่ยมค่ายฯ 2013 ดาวน์โหลด