Log in | วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561 | 17:10 น.
หน้าหลัก > กิจกรรมในโครงการทรูปลูกปัญญา
 
ปีที่จัดกิจกรรม :

 
  
เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ สู่โรงเรียนทั่วประเทศ ปี 2553

ก้าวสู่ปีที่ 4 
โครงการทรูปลูกปัญญา เปิดรับสมัครโรงเรียน เพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียน
ในโครงการทรูปลูกปัญญา ปี 2553 อีก 500 โรงเรียน


          โครงการทรูปลูกปัญญา เปิดรับสมัครโรงเรียนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา ปี 2553 อีก 500 โรงเรียน หลังมีโรงเรียนเข้าโครงการแล้ว 2500 แห่งในปี 2550-2552

          โครงการ “ทรูปลูกปัญญา” โครงการหลักเพื่อสังคมของ กลุ่มบริษัท ทรู ซึ่งมุ่งมั่นในการนำสื่อต่างๆ ของ ทรู ไปมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนและคุณครูได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ทัดเทียมกับผู้ที่อยู่ในเมืองใหญ่และทั่วโลก เปิดรับสมัครโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการปลูกปัญญา เพิ่มอีก 500 โรงเรียน ในปี 2553 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2553

          จากการที่ ทรู ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ โรงเรียนทั่วประเทศภายใต้ โครงการ “ทรูปลูกปัญญา” ด้วยการมอบสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี 2550 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการและดำเนินการติดตั้งจนครบทั้ง 2,500 โรงเรียนทั่วประเทศแล้วนั้น ในปี 2553 นี้ ทรู ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้ส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการปลูกปัญญา อีก 500 โรงเรียน

สื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ที่โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา จะได้รับ ประกอบด้วย
- ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์, เครื่องรับโทรทัศน์ 29 นิ้ว และตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้จากทรูวิชั่นส์ กว่า 40 ช่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นรายการคุณภาพที่เด็กทั่วโลกควรได้ดู
- สื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ "ทรูคลิกไลฟ์" สำหรับชั้น อ.1 – ป. 6 ซึ่งมีพร้อมทั้งคู่มือการสอนสำหรับคุณครู แบบเรียน เพลง เกมส์ และบทเรียนเอนิเมชั่น
- สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับชั้น ป.1 – ป.6
- เกมพอเพียง เพื่อปลูกฝังและเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบที่สนุกสนานและได้ความรู้
- อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Converter) เพื่อแปลงสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ขึ้นบนหน้าจอโทรทัศน์ เพื่อให้นักเรียนสามารถรับชมได้พร้อมกันทั้งห้องเรียน

โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
· เป็นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และสังกัดกรุงเทพมหานคร
· เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
· เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 61-500คน
· เป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน
· ผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พร้อมให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมต่างๆ กับโครงการทรูปลูกปัญญา
· ผู้บริหารและครู มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบต่อการนำสื่ออุปกรณ์และสื่อเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
· ผู้บริหารและครู พร้อมที่จะบันทึกการใช้งานชุดอุปกรณ์ และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน
· ทางโรงเรียนต้องมีการมอบหมายผู้ดูและรับผิดชอบชุดอุปกรณ์ ทรูปลูกปัญญา และกรณีที่อุปกรณ์เกิดการเสียหายหรือชำรุด ผู้รับผิดชอบจะต้องประสานงานมาที่เจ้าหน้าที่ของทรูปลูกปัญญา
· ถ้าโรงเรียนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ และศึกษาหาความรู้จะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าร่วมโครงการฯ เป็นอย่างยิ่ง 


          โครงการ “ทรูปลูกปัญญา” เกิดขึ้นเมื่อปี 2550 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ด้วยแรงบันดาลใจจากนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่เห็นว่าการเข้าถึงสาระความรู้โดยผ่านสื่อต่างๆ ของคนไทยนั้น ยังนับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ทรู จึงถือเป็นพันธกิจในการนำสื่อต่างๆ ของ ทรู มาช่วยสร้างสังคมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เพราะยังมีโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนกว่า 10,000 โรงเรียน ซึ่งนอกจากจะได้รับมอบชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้แล้ว

          ทรู ยังจัดกิจกรรมการประกวดเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์สูงสุดจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ของทรูปลูกปัญญาทั้งในระดับโรงเรียน, ครู/อาจารย์และนักเรียน และติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องอีกทั้ง นำส่งสื่อการเรียนการสอนใหม่ที่โครงการทรูปลูกปัญญา ได้พิจารณาคัดสรรและส่งมอบเพิ่มเติมให้อย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย

          โรงเรียนที่ประสงค์จะร่วมโครงการ สามารถติดตามรายละเอียดการสมัครทางเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com หรือขอใบสมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขต แล้วส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู ชั้น 11 อาคารทิปโก้ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

          ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู โทรศัพท์ 0-2615-9617-8 โทรสาร 0-2615-9615 หรือ ทรูปลูกปัญญา Care Center โทรศัพท์ 0-2725-2955 ทรูมูฟ กด *9595 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2553

เอกสารประกอบ
รายละเอียดในการสมัครเข้าร่วมในโครงการ ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลด