Log in | วันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 2562 | 9:58 น.
หน้าหลัก > กิจกรรมในโครงการทรูปลูกปัญญา
 
ปีที่จัดกิจกรรม :
  
โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ประจำปี 2556

โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 19
ประจำปี  2556

        
                     
      

หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ถ้าไม่รู้จัก...แล้วจะรักได้อย่างไร
          บนโลกของเราใบนี้ มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากกว่าหนึ่งล้านชนิด แต่คุณเคยรู้และเคยสงสัยหรือไม่ว่า
เพื่อนร่วมโลกของเราเหล่านี้มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป เช่น ผีเสื้อและผึ้งมีปาก
คล้ายงวง แต่แมลงวันมีปากคล้ายฟองน้ำ ทำไมกระบองเพชรถึงมีหนาม ทำไมน้ำถึงไม่เกาะใบบัว ทำไม
แมลงกระชอนมีขาหน้าใหญ่แข็งแรง ทำไมนกน้ำถึงมีนิ้วเท้ายาว หลายคำถามและคำตอบจากธรรมชาตินั้น
น่าฉงนและน่าอัศจรรย์ยิ่ง

          หลายคำตอบที่ได้กลับพบว่าน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่า เช่น ช้างเป็นสัตว์โลกพันธุ์เดียวที่กระโดดไม่ได้ 
หอยทากมีฟัน 25,000 ซี่ จระเข้ขยับลิ้นไม่ได้และเคี้ยวไม่เป็น กิ้งก่าเปลี่ยนสีผิวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม
ได้ แม้ว่ามันจะตาบอด หมัดกระโดดได้ไกลถึง 350 เท่าของความยาวตัวของมัน ผีเสื้อกลางวันในเขตร้อน
ที่มีสีสันฉูดฉาดส่วนใหญ่จะสร้างรสขมภายในตัว จนสัตว์จำพวกนกไม่สนใจอยากลองลิ้มรสอีกต่อไป หมา
ป่ามีระบบจับคู่แบบผัวเดียวเมียเดียว (monogamy) ซึ่งจะจับคู่และอยู่ด้วยกันจนตายจากกัน เช่นเดียวกับ
นกเงือกและชะนี 

          เหล่านี้ล้วนเป็นความจริงของธรรมชาติที่น่าทึ่ง ความพิเศษแตกต่างกันเหล่านี้ เกิดขึ้นจากอิทธิพล
ต่างๆ ของสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีการปรับตัว รู้จักป้องกันตัว
เองจากผู้ล่า และมีเทคนิควิธีการในการหลอกล่อเหยื่อ ด้วยการพรางตัว และการเลียนแบบให้เข้ากับสิ่ง
แวดล้อมที่เป็นอยู่ หรือเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการรวมกลุ่มเพื่อต่อสู้นักล่าหรือล่าเหยื่อ เพื่อให้ตนมีชีวิตอยู่
รอด และมีลูกหลานสืบพันธุ์มาจนถึงทุกวันนี้

          บนโลกของเราใบนี้ พื้นที่ทุกตารางนิ้ว ล้วนมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ แม้แต่บนหลังสัตว์บางชนิดยังเป็น
ที่อาศัยของสัตว์อีกชนิดอื่นได้ ลองออกไปทำความรู้จัก สัมผัสธรรมชาติ และค้นพบความมหัศจรรย์ของ
สิ่งมีชิวิตอีกมากมายที่เราไม่เคยรู้ ถ้าได้รู้จักแล้วคุณจะเกิดความรัก และหวงแหนอยากทำทุกอย่างเพื่อให้
เพื่อนร่วมโลกที่แสนพิเศษของเรา อยู่ร่วมกันไปอีกนานแสนนาน  

          ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อมวลมนุษยชาติ กลุ่มบริษัท ทรู จึงได้
ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ 
“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 19 เพื่อ
เชิญชวนให้ชาวไทยทุกคนได้เข้าไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ระบบนิเวศ ป่าไม้ และสัตว์ป่าต่างๆ 
แล้วนำความสมบูรณ์งดงามมาถ่ายทอดแก่ผู้อื่น ผ่านภาพถ่ายเพื่อให้คนไทยได้ชื่นชม จนเกิดความรัก และ
หวงแหนธรรมชาติ อยากปกป้องรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 

          ตลอดระยะเวลา 18 ปี ที่โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ได้มีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้ชาวไทยเกิดความสนใจในธรรมชาติ เข้าไปใกล้ชิดสัมผัสความงามของป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศด้วยตนเอง และทำการถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้น โดยได้ส่งภาพถ่ายธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า เข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ทำให้ กลุ่มบริษัท ทรู มุ่งมั่นในการปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญาต่อไป เพราะได้ประจักษ์แล้วว่า หากใครที่ได้เข้าไปสัมผัสความงดงามอันแสนบริสุทธิ์ของป่าไม้ ก็จะเกิดความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติ และเกิดความรัก หวงแหน จนเกิดความคิดในการอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่า นั่นคือ สิ่งแวดล้อมบนโลกของเราใบนี้ให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป


วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป สัมผัส เห็นคุณค่า และมีประสบการณ์ที่ดีต่อทรัพยากรสัตว์
    ป่าและป่าไม้
2. เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ประสบการณ์ ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และ
    เรื่องราวผ่านภาพถ่าย
3. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดจิตสำนึก ความรัก ความรู้สึกหวงแหน ความเป็นเจ้าของ
    ทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ร่วมกัน
4. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดความต้องการมีส่วนร่วม ในการฟื้นฟู และเพิ่มจำนวน
    สัตว์ป่าและป่าไม้แก่แผ่นดิน
5. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสัตว์ป่าและป่าไม้ ในการ
    สร้างความสมดุลของธรรมชาติ เพื่อให้ทุกสรรพสิ่งให้ดำรงอยู่ได้

การประกวดแบ่งเป็น  2 ระดับ คือ
1. ระดับบุคคลทั่วไป สามารถส่งได้ 2 ประเภท คือ  
     - ภาพประเภทสัตว์ป่า  แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อยคือ
          • ภาพนก เช่น นกน้ำ นกป่า นกทุ่ง นกทะเล 
          • ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์ใหญ่ เช่น ช้าง เสือ กวาง ลิง เลียงผา 
          • ภาพสัตว์อื่นๆ คือ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ แมลง เช่น งู เต่า ปลา วาฬ ผีสื้อ
 
     - ภาพประเภทป่าไม้  แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อยคือ
          • ภาพ Land Scape คือภาพธรรมชาติในมุมกว้าง แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์งดงามของ
ธรรมชาติโดยรวม เช่น ภาพทิวเขา สายหมอก น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าดิบ
          • ภาพ Macro  คือภาพธรรมชาติในมุมที่เฉพาะเจาะจง เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงรายละเอียดความ
งดงามของธรรมชาติ เช่นเห็ด มอส เฟิร์น ดอกไม้ กล้วยไม้ ใบไม้

2. ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา  สามารถส่งได้ 2 ประเภท คือ 
     - ภาพประเภทสัตว์ป่า (ไม่แบ่งประเภทย่อย)
     - ภาพประเภทป่าไม้   (ไม่แบ่งประเภทย่อย)

ภาพดิจิทัลที่ส่งเข้าประกวด  
• ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือสแกนจากฟิล์ม
• ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งได้ทั้ง 2 ประเภทๆ ละไม่เกิน 5 ภาพ
• สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพยังต้องดูเป็น
   ธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ (แต่ต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบในกรณีภาพได้รับรางวัล)
• ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 10 ล้านพิกเซล
• รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน.TIFF หรือ .JPEG ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุล
   อื่น 
• ส่งภาพในรูปของแผ่น CD-ROM และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น CD-ROM คืน

เกณฑ์การตัดสิน
1. การถ่ายทอดแนวคิดและสื่อความหมาย  “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”
2. ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ ตามหลักทัศนศิลป์
3. ความยาก-ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ


ระเบียบบังคับในการส่งภาพเข้าประกวด
• ภาพที่ส่งประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิด “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ต้องระบุประเภทของภาพที่ส่งประกวด และ
  รายละเอียดการถ่ายภาพ สถานที่ถ่ายภาพ บรรยายเรื่องราว หรือเหตุการณ์ความประทับใจ 4–5บรรทัด   
  ลงในใบสมัครหรือสำเนาใบสมัครให้ครบถ้วน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก 

  www.trueplookpanya.com
, www.truecorp.co.th , และ www.dnp.go.th
• ผู้ส่งภาพเข้าประกวดในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องแนบเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาจาก  
   สถาบันที่กำลังศึกษา หรือ สำนำบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการส่งภาพประกวด
   ในระดับบุคคลทั่วไป
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนวันสิ้นสุดการส่งภาพเข้าประกวด
• บุคคลที่ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งภาพประกวดในระดับเดียวเท่านั้น ไม่สามารถส่งเข้าประกวดทั้ง 2 
   ระดับได้
• ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งภาพเข้าประกวดเวทีใดๆ  ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร 
   หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณา
• ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและเจ้าของภาพต้องเป็นคนๆ เดียวกัน และเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ 
   มาก่อน
• ภาพที่ส่งเข้าประกวด คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา
   และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกา
   ข้อใดข้อหนึ่ง และหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาจริง ผู้จัดประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยน
   แปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ทั้งหมด โดยไม่ถือว่ามีความผิด
• การประกวดทุกประเภท คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการ
   ถือเป็นข้อยุติ
• ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพผู้จัดมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ และพิมพ์เผยแพร่ และ
   จำหน่ายโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
• ขอสงวนสิทธิ์ภาพที่ได้รับรางวัล โดย กลุ่มบริษัท ทรู และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
   สามารถนำไปเผยแพร่ในสินค้า บรรจุภัณฑ์ และสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต และจ่ายค่าตอบแทน
   แก่เจ้าของภาพ
• ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียวในแต่ละประเภท
• ภาพที่ส่งเข้าประกวดในประเภทสัตว์ป่า จะต้องเป็นสัตว์ไทยที่พบและอาศัยในธรรมชาติ
• ภาพที่ส่งเข้าประกวด ในประเภทป่าไม้  จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น
• ไม่ตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติหรืออื่นใดเพื่อการถ่ายภาพ หากมีการกระทำ
   ดังกล่าว คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางดหรือยกเลิกรางวัลที่มอบให้ และ / หรือ เรียกคืน
   รางวัลทั้งหมดได้ทันที และตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดภาพต่อไป ทั้งนี้ ให้ถือดุลยพินิจของคณะกรรมการ
   เป็นที่สุด
• ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
• การส่งภาพเข้าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาต่างๆ ข้างต้น

 
รางวัลการประกวด
ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลยอดเยี่ยม  
     ประเภทสัตว์ป่า 1 รางวัล 
          : ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     ประเภทป่าไม้ 1 รางวัล 
          : ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
     และรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 2 ประเภท (พิจารณาจากรางวัลที่ 1 ของแต่ละประเภทย่อย) จะได้รับ
           o เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู เพิ่มเติมอีกจำนวน 20,000 บาท (รวมเป็น 50,000 บาท)
           o สิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก 
              เจ้าหน้าที่นำทาง และค่าเข้าฟรี  2 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 1  
     ประเภทสัตว์ป่า 3 ประเภทย่อย จำนวน 3 รางวัล
     ประเภทป่าไม้ 2 ประเภทย่อย จำนวน 2 รางวัล
          o ถ้วยรางวัลจาก  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          o เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 30,000 บาท
          o สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้า
             ฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 2   
     ประเภทสัตว์ป่า 3 ประเภทย่อย จำนวน 3 รางวัล
     ประเภทป่าไม้ 2 ประเภทย่อย จำนวน 2 รางวัล
          o โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          o เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 20,000 บาท

รางวัลที่ 3   
     ประเภทสัตว์ป่า 3 ประเภทย่อย จำนวน 3 รางวัล
     ประเภทป่าไม้ 2 ประเภทย่อย จำนวน 2 รางวัล
          o โล่รางวัลจาก  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          o เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 15,000 บาท

หมายเหต :ไม่มีรางวัลชมเชย  และทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ  
               พันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู

ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
รางวัลที่ 1 ประเภท สัตว์ป่า และ ป่าไม้ ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล
     o เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 10,000 บาท
     o ถ้วยรางวัล และ เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู
     o สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พักและค่าเข้าฟรี 
        1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 2 ประเภท สัตว์ป่า และ ป่าไม้ ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล
     o เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 8,000 บาท
     o โล่รางวัล และ เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู

รางวัลที่ 3 ประเภท สัตว์ป่า และ ป่าไม้ ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล
     o เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน  5,000 บาท
     o โล่รางวัล และ เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู

รางวัลชมเชย ประเภท สัตว์ป่า และ ป่าไม้ ประเภทละ 5 รางวัล รวม 10 รางวัล
     o เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 3,000 บาท
     o ทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู       

หมายเหตุ
     สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ  หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ผู้รับรางวัลจะต้องประสานงานจอง และ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดการใช้สิทธิ์ 
ดังนี้
          ส่วนอุทยานแห่งชาติ  โทร 02 579 6666 ต่อ 1743-4   โทรสาร 02 579 5269
          ส่วนวิจัยสัตว์ป่า โทร 02 579 6666 ต่อ 1641-2   โทรสาร 02 561 2917

ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่
o ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู  118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 11 ถ.พระรามหก
   สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์  02-615-9610
o สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
   10900 โทรศัพท์  02-579-6666  ต่อ 1641-2
o เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้  – 30  กันยายน  2556

ถ้าไม่รู้จัก...แล้วจะรักได้อย่างไร
          บนโลกของเราใบนี้ มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากกว่าหนึ่งล้านชนิด แต่คุณเคยรู้และเคยสงสัยหรือไม่ว่า
เพื่อนร่วมโลกของเราเหล่านี้มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป เช่น ผีเสื้อและผึ้งมีปาก 
คล้ายงวง แต่แมลงวันมีปากคล้ายฟองน้ำ ทำไมกระบองเพชรถึงมีหนาม ทำไมน้ำถึงไม่เกาะใบบัว ทำไม 
แมลงกระชอนมีขาหน้าใหญ่แข็งแรง ทำไมนกน้ำถึงมีนิ้วเท้ายาว หลายคำถามและคำตอบจากธรรมชาตินั้น
น่าฉงนและน่าอัศจรรย์ยิ่ง

          หลายคำตอบที่ได้กลับพบว่าน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่า เช่น ช้างเป็นสัตว์โลกพันธุ์เดียวที่กระโดดไม่ได้  
หอยทากมีฟัน 25,000 ซี่ จระเข้ขยับลิ้นไม่ได้และเคี้ยวไม่เป็น กิ้งก่าเปลี่ยนสีผิวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม
ได้ แม้ว่ามันจะตาบอด หมัดกระโดดได้ไกลถึง 350 เท่าของความยาวตัวของมัน ผีเสื้อกลางวันในเขตร้อน
ที่มีสีสันฉูดฉาดส่วนใหญ่จะสร้างรสขมภายในตัว จนสัตว์จำพวกนกไม่สนใจอยากลองลิ้มรสอีกต่อไป หมา
ป่ามีระบบจับคู่แบบผัวเดียวเมียเดียว (monogamy) ซึ่งจะจับคู่และอยู่ด้วยกันจนตายจากกัน เช่นเดียวกับ 
นกเงือกและชะนี 

          เหล่านี้ล้วนเป็นความจริงของธรรมชาติที่น่าทึ่ง ความพิเศษแตกต่างกันเหล่านี้ เกิดขึ้นจากอิทธิพล
ต่างๆ ของสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีการปรับตัว รู้จักป้องกันตัว
เองจากผู้ล่า และมีเทคนิควิธีการในการหลอกล่อเหยื่อ ด้วยการพรางตัว และการเลียนแบบให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ หรือเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการรวมกลุ่มเพื่อต่อสู้นักล่าหรือล่าเหยื่อ เพื่อให้ตนมีชีวิต
อยู่รอด และมีลูกหลานสืบพันธุ์มาจนถึงทุกวันนี้

          บนโลกของเราใบนี้ พื้นที่ทุกตารางนิ้ว ล้วนมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ แม้แต่บนหลังสัตว์บางชนิดยังเป็น
ที่อาศัยของสัตว์อีกชนิดอื่นได้ ลองออกไปทำความรู้จัก สัมผัสธรรมชาติ และค้นพบความมหัศจรรย์ของ
สิ่งมีชิวิตอีกมากมายที่เราไม่เคยรู้ ถ้าได้รู้จักแล้วคุณจะเกิดความรัก และหวงแหนอยากทำทุกอย่างเพื่อให้
เพื่อนร่วมโลกที่แสนพิเศษของเรา อยู่ร่วมกันไปอีกนานแสนนาน  

          ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อมวลมนุษยชาติ กลุ่มบริษัท ทรู จึงได้ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ 
“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 19 เพื่อ
เชิญชวนให้ชาวไทยทุกคนได้เข้าไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ระบบนิเวศ ป่าไม้ และสัตว์ป่าต่างๆ 
แล้วนำความสมบูรณ์งดงามมาถ่ายทอดแก่ผู้อื่น ผ่านภาพถ่ายเพื่อให้คนไทยได้ชื่นชม จนเกิดความรัก และ
หวงแหนธรรมชาติ อยากปกป้องรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 

          ตลอดระยะเวลา 18 ปี ที่โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ได้มีส่วน
ร่วมในการเชิญชวนให้ชาวไทยเกิดความสนใจในธรรมชาติ เข้าไปใกล้ชิดสัมผัสความงามของป่าไม้ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศด้วยตนเอง และทำการถ่ายทอดความงดงามเหล่า
นั้น โดยได้ส่งภาพถ่ายธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า เข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ทำให้ กลุ่มบริษัท ทรู มุ่งมั่นในการปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญาต่อไป เพราะได้ประจักษ์แล้วว่า หากใครที่ได้เข้าไปสัมผัสความงดงามอันแสนบริสุทธิ์ของป่าไม้ ก็จะเกิดความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติ และเกิดความรัก หวงแหน จนเกิดความคิดในการอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่า นั่นคือ สิ่งแวดล้อมบนโลกของ
เราใบนี้ให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป

เอกสารประกอบ
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย 2556 ดาวน์โหลด