Log in | วันพุธที่ 5 ส.ค. 2558 | 5:00 น.
 
 
กรุงเทพ สมัยก่อน part 2
กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวง และเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย[3] รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญก้าวหน้าด้านอื่น ๆ ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกอีกด้วย มีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ทำให้แบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี (เดิมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเป็นที่ตั้งของกรุงธนบุรี ซึ่งต่อมาภายหลังได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร) โดยกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์คือ ละติจูด 13° 45’ เหนือ ลองจิจูด 100° 31’ ตะวันออก[4] กรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศไทย โดยมิได้มีสถานะเป็นจังหวัด ซึ่งคำว่า กรุงเทพมหานคร นั้น ยังใช้เป็นคำเรียกสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครอีกด้วย ปัจจุบันกรุงเทพมหานครใช้วิธีการเลือกตั้งผู้บริหารแบบ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง เนื้อหาจาก : wikipedia.org
โพส วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553  โหวต 
เข้าชม : 4,016 ครั้ง  bell
1)

โดย : bell  

2)

โดย : bell  

3)

โดย : bell  

4)

โดย : bell  

5)

โดย : bell  

6)

โดย : bell  

7)

โดย : bell  

8)

โดย : bell  

9)

โดย : bell  

10)

โดย : bell  

11)

โดย : bell  

12)

โดย : bell  

13)

โดย : bell  

14)

โดย : bell  

15)

โดย : bell  

  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --