Log in | วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562 | 10:27 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 55
การวัดและเรขาคณิต
แผนที่ 56
เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบปริมาตร
108 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 54
การวัดและเรขาคณิต
แผนที่ 54
เรื่อง โจทย์การบวก การลบปริมาตร
70 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 53
การวัดและเรขาคณิต
แผนที่ 53
เรื่อง การคาดคะเนปริมาตร
76 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 52
การวัดและเรขาคณิต
แผนที่ 52
เรื่อง การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งที่ตวง
48 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 51
การวัดและเรขาคณิต
แผนที่ 51
เรื่อง เครื่องมือ วิธีการตวง และหน่วยที่ใช้ในการตวง
55 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 50
การวัดและเรขาคณิต
แผนที่ 50
เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ น้ำหนัก
59 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 49
การวัดและเรขาคณิต
แผนที่ 49
เรื่อง การบวก การลบ น้ำหนัก
54 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 48
การวัดและเรขาคณิต
แผนที่ 48
เรื่อง การคาดคะเนน้ำหนัก
50 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 47
การวัดและเรขาคณิต
แผนที่ 47
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่ง
38 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 46
การวัดและเรขาคณิต
แผนที่ 46
เรื่อง ชนิดของเครื่องชั่ง หน่วยที่ใช้ในการชั่ง และการอ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่ง
101 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 45
การวัดและเรขาคณิต
แผนที่ 45
เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ ความยาวและความสูง
44 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 44
การวัดและเรขาคณิต
แผนที่ 44
เรื่อง การบวก ลบ ความยาวและความสูง
55 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 43
การวัดและเรขาคณิต
แผนที่ 43
เรื่อง การเปรียบเทียบความยาวและความสูง
65 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 42
การวัดและเรขาคณิต
แผนที่ 42
เรื่อง การคาดคะแนความยาว
25 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 41
การวัดและเรขาคณิต
แผนที่ 41
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว
39 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 40
การวัดและเรขาคณิต
แผนที่ 40
เรื่อง การวัดความยาวของสิ่งต่างๆ
53 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 39
การวัดและเรขาคณิต
แผนที่ 39
เรื่อง เครื่องมือและหน่วยที่ใช้ในการวัดความยาว
42 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 38
การวัด
แผนที่ 38
เรื่อง การอ่านนาฬิกา
229 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 37
การวัด
แผนที่ 37
เรื่อง ทบทวนนาฬิกา
70 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 36
เรขาคณิต
แผนที่ 36
เรื่อง รูปสมมาตร
45 ครั้ง