Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 14:00 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 18
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 18
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: สิ่งมีชีวิต
83 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 17
ภูมิศาสตร์
แผนที่ 17
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: สำรวจสิ่งต่างๆในโรงเรียน
60 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 16
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 16
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: การปฏิบัติตนในโรงเรียน
118 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 15
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 15
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: บุคคลต่างๆ ในโรงเรียน (2)
55 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 14
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 14
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: บุคคลต่างๆ ในโรงเรียน (1)
35 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 13
ภูมิศาสตร์
แผนที่ 13
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: แผนผังโรงเรียนของเรา
58 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 12
ภูมิศาสตร์
แผนที่ 12
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: แผนผังและการเขียนแผนผัง
51 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 11
ภูมิศาสตร์
แผนที่ 11
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: สถานที่ต่างๆในโรงเรียน (2)
25 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
ภูมิศาสตร์
แผนที่ 10
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: สถานที่ต่างๆในโรงเรียน (1)
32 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
ภูมิศาสตร์
แผนที่ 9
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ทิศ
124 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
ภูมิศาสตร์
แผนที่ 8
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ตำแหน่งและความสัมพันธ์ (2)
53 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ภูมิศาสตร์
แผนที่ 7
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ตำแหน่งและความสัมพันธ์ (1)
47 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 6
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: โรงเรียนของเรา (2)
37 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 5
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: โรงเรียนของเรา (1)
43 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 4
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: เดินให้ดีมคนรัก (2)
63 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 3
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: เดินให้ดีมคนรัก (1)
21 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 2
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ไหว้ให้ถูกผูกไมตรี (2)
41 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 1
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ไหว้ให้ถูกผูกไมตรี (1)
87 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 61
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 61
เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีเศษเท่ากัน (ของหนึ่งสิ่ง)
182 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 56
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 56
เรื่อง ความหมายของเศษส่วน
110 ครั้ง