Log in | วันอังคารที่ 16 ก.ค. 2562 | 9:07 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
Toys & Colors (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง It’s blue.
15,341 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
Express English 4 (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง I can do it
16,755 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ศาสนิกชนที่ดีและศาสนพิธีน่ามารู้ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง พิธีกรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา
2,700 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ศาสนิกชนที่ดีและศาสนพิธีน่ามารู้ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง พิธีกรรมสำคัญของศาสนาอื่น
2,111 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ศาสนิกชนที่ดีและศาสนพิธีน่ามารู้ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง มรรยาทของศาสนิกชน
1,981 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ศาสนิกชนที่ดีและศาสนพิธีน่ามารู้ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง ศาสนิกชนที่ดีและศาสนพิธีน่ามารู้
2,480 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรียนรู้สิ่งที่ดี (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา
1,281 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรียนรู้สิ่งที่ดี (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง แบบอย่างการทำความดี
3,457 ครั้ง
วิชาศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
งานศิลป์ภูมิปัญญาแห่งชุมชน (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 4
เรื่อง ศิลปะพื้นบ้านภาคกลาง
6,981 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
รูปวงกลม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง ทบทวนเรื่องรูปวงกลม
4,183 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
การวัดความยาว (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง
18,571 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การคิดหัวข้อเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์
แผนที่ 2
เรื่อง คิดหัวข้อเรื่องในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
15,089 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หลักธรรมนำความสุข (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง หลักคำสอนสำคัญของศาสนาอื่น
2,425 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หลักธรรมนำความสุข (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง การทำความดี
2,073 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หลักธรรมนำความสุข (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง การไม่ทำความชั่ว
1,504 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หลักธรรมนำความสุข (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง ไตรสิกขา
1,334 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หลักธรรมนำความสุข (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง พระสงฆ์
1,052 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หลักธรรมนำความสุข (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง อริยสัจ 4 และหลักกรรม
1,461 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การบวกจำนวนนับสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 4
เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 : 2
12,554 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หลักธรรมนำความสุข (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง ศรัทธา 4 และพุทธกิจ 5
1,406 ครั้ง