Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 10:47 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 38
เศรษฐศาสตร์
แผนที่ 38
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ธนาคาร
70 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 37
เศรษฐศาสตร์
แผนที่ 37
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: การประหยัด เก็บออม
161 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 36
ตวามปลอดภัยในชีวิต
แผนที่ 36
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ความปลอดภัยจากคนแปลกหน้าและโจรผู้ร้าย
257 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 35
ความปลอดภัยในชีวิต
แผนที่ 35
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ความปลอดภัยในบ้าน
129 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 34
ชีวิตและครอบครัว
แผนที่ 34
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ญาติพี่น้อง และสมาชิกในบ้าน ลักษณะการถ่ายทอดจากพ่อแม่
170 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 33
ชีวิตและครอบครัว
แผนที่ 33
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: บ้านของเรา
130 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 32
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 32
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีน
57 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 31
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 31
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
46 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 30
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 30
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: การบำรุงรักษาพืช
39 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 29
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 29
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ประโยชน์ของพืช (2)
44 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 28
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 28
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ประโยชน์ของพืช (1)
40 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 27
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 27
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: พืชที่ควรรู้จัก (2)
65 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 26
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 26
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: พืชที่ควรรู้จัก (1)
46 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 25
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
แผนที่ 25
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: วันเข้าพรรษา
84 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 24
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
แผนที่ 24
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: อาสาฬหบูชา
65 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 23
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 23
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ส่วนประกอบของพืช (2)
88 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 22
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 22
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ส่วนประกอบของพืช (1)
74 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 21
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 21
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: พืช
62 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 20
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 20
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: นักสำรวจน้อย
83 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 19
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 19
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: สิ่งไม่มีชีวิต
78 ครั้ง