Log in | วันเสาร์ที่ 10 ต.ค. 2558 | 23:10 น.
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ประวัติพุทธสาวกและชาดก
แผนที่ 1
เรื่อง พุทธสาวก
4,618 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หลักธรรมนำความสุข
แผนที่ 2
เรื่อง ศาสนาน่ารู้
3,592 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หลักธรรมนำความสุข
แผนที่ 1
เรื่อง หลักธรรมนำชาวพุทธ
6,116 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
แผนที่ 2
เรื่อง พุทธประวัติ
5,195 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
แผนที่ 1
เรื่อง เอกลักษณ์ของชาติไทย
12,491 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจ
แผนที่ 3
เรื่อง ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่น
16,880 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจ
แผนที่ 2
เรื่อง วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
11,848 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจ
แผนที่ 1
เรื่อง ความหมายของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
10,975 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
คนดีในท้องถิ่น
แผนที่ 2
เรื่อง คนดีในชุมชนของนักเรียน
8,351 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
คนดีในท้องถิ่น
แผนที่ 1
เรื่อง คนดีที่ชุมชนเกาะเกร็ดและนครศรีธรรมราช
6,747 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
แผนที่ 2
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของชุมชน
12,691 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
แผนที่ 1
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน
4,897 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ฉันเป็นใคร
แผนที่ 2
เรื่อง การสืบค้นและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัว
7,771 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ฉันเป็นใคร
แผนที่ 1
เรื่อง เรียนรู้เรื่องของตัวเราและครอบครัว
7,309 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
จากวันวานสู่วันพรุ่งนี้
แผนที่ 2
เรื่อง การใช้ปฏิทิน
5,866 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
จากวันวานสู่วันพรุ่งนี้
แผนที่ 1
เรื่อง คำบอกช่วงเวลา
10,274 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
Festivals
แผนที่ 1
เรื่อง Festival
12,014 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
Let’s play
แผนที่ 2
เรื่อง Let’s play (Look again)
3,251 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
Let’s play
แผนที่ 1
เรื่อง Let’s play (Poem and Let’s practise)
2,467 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
A picnic
แผนที่ 5
เรื่อง A picnic
2,344 ครั้ง