Log in | วันศุกร์ที่ 9 ต.ค. 2558 | 20:55 น.
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
จำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และความสัมพันธ์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 2
เรื่อง ค่าของตัวเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนในรูปกระจาย
187 ครั้ง
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แนะนำการใช้โปรแกรม Flip Album 6.0 Pro (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 2
เรื่อง วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Flip Album 6.0 Pro
95 ครั้ง
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ประสบการณ์อาชีพ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูปัญญา)
แผนที่ 12
เรื่อง การค้นหาความสามารถของตนเอง
138 ครั้ง
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แนะนำการใช้โปรแกรม Flip Album 6.0 Pro (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
208 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
หินและการเปลี่ยนแปลง (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง หินในท้องถิ่นของเรา (ลักษณะของหิน)
408 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
บทประยุกต์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 4
เรื่อง การเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
355 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การเขียนในรูปการกระจาย (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000
411 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
อักษรแสนสนุก (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 3
เรื่อง พยัญชนะไทย
734 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ชีวิตปลอดภัย (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต
752 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
อักษรแสนสนุก (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 2
เรื่อง พยัญชนะไทย
635 ครั้ง
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ข้อมูลรอบตัว (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง การค้นหาข้อมูล
437 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
จำนวนนับไม่เกิน 1,000 (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง การอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวนนับไม่เกิน 1,000
257 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
อักษรแสนสนุก (แนวประยุกต์โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง พยัญชนะไทย
560 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
พัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย (แนวประยุกต์)
แผนที่ 18
เรื่อง การตั้งหลักแหล่งและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ยุคหิน
774 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
พัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย (แนวประยุกต์)
แผนที่ 17
เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
404 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชีวิตมีคุณค่าพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง (แนวประยุกต์)
แผนที่ 1
เรื่อง ดำเนินชีวิตตามรอยพ่อพาครอบครัวอยู่สบาย
1,094 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ดาราศาสตร์และอวกาศ
แผนที่ 16
เรื่อง ท่องอวกาศ
11,905 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ดาราศาสตร์และอวกาศ
แผนที่ 15
เรื่อง การเกิดอุปราคา
4,788 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ดาราศาสตร์และอวกาศ
แผนที่ 14
เรื่อง ฤดูกาลต่างๆ
5,510 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ดาราศาสตร์และอวกาศ
แผนที่ 13
เรื่อง ข้างขึ้น ข้างแรม
5,445 ครั้ง