Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 2:20 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 15
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 15
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: สิทธิและหน้าที่ของคนในครอบครัว
91 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 14
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
แผนที่ 14
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: สร้างสุขในบ้าน (ฆราวาสธรรม)
73 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 13
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 13
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: วันอาสาฬหบูชา
45 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 12
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 12
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: วันวิสาขบูชา
44 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 11
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
แผนที่ 11
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: วันเข้าพรรษา
61 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 10
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: วัฒนธรรมไทย
98 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
แผนที่ 9
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: เรื่องน่ารู้ของดิน
61 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 8
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: มารยาทที่ควรปฏิบัติต่อคนในครอบครัว
67 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
แผนที่ 7
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: มหัศจรรย์แห่งน้ำ
58 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เศรษฐศาสตร์
แผนที่ 6
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้
166 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 5
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
56 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
แผนที่ 4
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ความขยันหมั่นเพียร
85 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 3
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: การรักษาความสะอาดสถานที่ในโรงเรียน
93 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 2
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: การป้องกันตนจากสัตว์ที่มีพิษ
40 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 1
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: การปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน
134 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 43
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 43
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: หนูน้อยโตไวกายใจเติบโต
78 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 42
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 42
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: การใช้ประสาทสัมผัส
78 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 41
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 41
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ส่วนต่างๆของร่างกาย
113 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 40
เศรษฐศาสตร์
แผนที่ 40
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ฉลาดซื้อฉลาดใช้ไม่ยากจน+ชมสหกรณ์ร้านค้า
120 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 39
เศรษฐศาสตร์
แผนที่ 39
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
76 ครั้ง