Log in | วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562 | 18:02 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ประวัติศาสตร์
แผนที่ 4
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: วีรบุรุษและวีรสตรีไทย (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช)
19 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ประวัติศาสตร์
แผนที่ 3
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโล
16 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ประวัติศาสตร์
แผนที่ 2
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: พ่อขุนศรีอิทราทิตย์, สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
17 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 1
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: วันหยุดราชการที่สำคัญ
88 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
ชีวิตและครอบครัว
แผนที่ 8
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ภัยทางเพศ (การล่วงละเมิดทางเพศ) รู้ไว้ปลอดภัยตัว
62 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ชีวิตและครอบครัว
แผนที่ 7
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
31 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ชีวิตและครอบครัว
แผนที่ 6
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ความแตกต่างของครอบครัว
20 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ชีวิตและครอบครัว
แผนที่ 5
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ความสำคัญของครอบครัว
41 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
แผนที่ 4
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา
36 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
แผนที่ 3
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
25 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
แผนที่ 2
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายในวัยต่างๆ
32 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
แผนที่ 1
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกาย
51 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 43
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
แผนที่ 43
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: อากาศคือชีวิต
36 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 42
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 42
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: อัคคีภัยและการป้องกัน
42 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 41
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 41
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์
26 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 40
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 40
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: สมบัติผู้ดี
17 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 39
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
แผนที่ 38
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: วันมาฆบูชา
33 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 38
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
แผนที่ 38
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: วันขึ้นปีใหม่
15 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 37
ดาราศาสตร์และอวกาศ
แผนที่ 37
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: มองฟ้าชมเดือน
37 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 36
ดาราศาสตร์และอวกาศ
แผนที่ 36
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: พลังแห่งดวงอาทิตย์
55 ครั้ง