Log in | วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562 | 17:25 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
แผนที่ 10
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
25 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 9
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ตว์ที่สูญพันธ์และใกล้สูญพันธ์ในภูมิภาคอาเซียน
22 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 8
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: การปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
32 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 7
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
23 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
แผนที่ 6
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ด้วยกัน
23 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
แผนที่ 5
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
21 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 4
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ลักษณะของลูกที่เหมือนและต่างจากพ่อแม่(มนุษย์)
18 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 3
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ลักษณะของลูกเหมือนและต่างจากพ่อแม่(สัตว์)
10 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 2
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ลักษณะที่เหมือนกัน หรือ แตกต่างกันของสัตว์
13 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 1
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ลักษณะที่เหมือนกัน หรือ ต่างกัน ของพืช
51 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 14
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
แผนที่ 14
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนาต่างๆ
135 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 13
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
แผนที่ 13
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ชาวพุทธตัวอย่าง
43 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 12
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
แผนที่ 12
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: พุทธสาวก (สามเณรสังกิจจะ)
36 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 11
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
แผนที่ 11
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ฆราวาสธรรม
19 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
แผนที่ 10
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: โอวาท3, เบญจศีล, เบญจธรรม
35 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
แผนที่ 9
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: พระไตรปิฎก, พระรัตนตรัย
38 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
แผนที่ 8
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ชาดก
43 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
แผนที่ 7
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: พุทธประวัติ
35 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
แผนที่ 6
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
54 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ประวัติศาสตร์
แผนที่ 5
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: วีรบุรุษและวีรสตรีไทย (พระยาพิชัยดาบหัก ท้าวเทพกระษัตรีและ
28 ครั้ง