Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 8:13 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
พันธะเคมี
แผนที่ 2
เรื่อง พันธะโคเวเลนซ์
7,741 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
พันธะเคมี
แผนที่ 1
เรื่อง การเกิดพันธะเคมี
13,027 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
แผนที่ 4
เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆ และตารางธาตุ
16,996 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
แผนที่ 3
เรื่อง อนุภาคมูลฐานของอะตอมและสัญลักษณ์นิวเคลียร์
28,968 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
แผนที่ 2
เรื่อง โครงสร้างอะตอม
24,704 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
แผนที่ 1
เรื่อง การจำแนกสารและสารประกอบ
16,127 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แผนที่ 3
เรื่อง แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน
21,386 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แผนที่ 2
เรื่อง การใช้ประโยชน์และปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
15,849 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แผนที่ 1
เรื่อง ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
19,651 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
แผนที่ 3
เรื่อง ดุลยภาพของระบบนิเวศและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
15,492 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
แผนที่ 2
เรื่อง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
12,137 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
แผนที่ 1
เรื่อง ความหลากหลายในระบบนิเวศ
22,995 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เทคโนโลยีชีวภาพ
แผนที่ 3
เรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพ
9,781 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เทคโนโลยีชีวภาพ
แผนที่ 2
เรื่อง ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
5,797 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เทคโนโลยีชีวภาพ
แผนที่ 1
เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ
7,472 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
อาเซียนศึกษา
แผนที่ 1
เรื่อง อาเซียนศึกษา
10,121 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
อาเซียนศึกษา
แผนที่ 1
เรื่อง อาเซียนศึกษา
12,766 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
อาเซียนศึกษา
แผนที่ 1
เรื่อง อาเซียนศึกษา
11,522 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
อาเซียนศึกษา
แผนที่ 1
เรื่อง อาเซียนศึกษา
17,824 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
อาเซียนศึกษา
แผนที่ 1
เรื่อง อาเซียนศึกษา
29,984 ครั้ง