Log in | วันจันทร์ที่ 31 ส.ค. 2558 | 7:36 น.
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาภาษาไทย ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12
การแต่งบทร้อยกรอง
แผนที่ 1
เรื่อง โยงสัมผัสเชื่อมสัมพันธ์
22,417 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11
สำนวน คำพังเพย และสุภาษิต
แผนที่ 2
เรื่อง สำนวนชวนสร้างสรรค์
21,841 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11
สำนวน คำพังเพย และสุภาษิต
แผนที่ 1
เรื่อง รู้เฟื่องเรื่องสำนวน
36,793 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
ความแตกต่างของภาษา
แผนที่ 2
เรื่อง ภาษาพูด ภาษาเขียน
17,926 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
ความแตกต่างของภาษา
แผนที่ 1
เรื่อง ความต่างภาษาพูดและภาษาเขียน
15,833 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
แผนที่ 2
เรื่อง การแยกโครงสร้างประกอบร่าง
9,152 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
แผนที่ 1
เรื่อง การจัดกลุ่มชนิดของคำ
36,016 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
เสียงในภาษาไทยและการสร้างคำ
แผนที่ 2
เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย
30,759 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
เสียงในภาษาไทยและการสร้างคำ
แผนที่ 1
เรื่อง เสียงในภาษาไทย
28,912 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
การฟัง การดู และการพูดในชีวิตประจำวัน
แผนที่ 2
เรื่อง การพูดเชิงสร้างสรรค์ และการพูดเชิงวิชาการ
17,743 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
การฟัง การดู และการพูด ในชีวิตประจำวัน
แผนที่ 1
เรื่อง การพูดจับใจความสำคัญ และการเล่าเรื่อง
31,513 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
การฟังและการดูสื่อ
แผนที่ 2
เรื่อง การฟังและการดูสื่อ (2)
9,752 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
การฟังและการดูสื่อ
แผนที่ 1
เรื่อง การฟังและการดูสื่อ (1)
21,013 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อ
แผนที่ 2
เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อ (2)
11,310 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อ
แผนที่ 1
เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อ (1)
23,878 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
แผนที่ 4
เรื่อง การเขียนรายงาน และการเขียนโครงงาน
21,446 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
แผนที่ 3
เรื่อง การเขียนย่อความ และการเขียนจดหมาย
28,986 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
แผนที่ 2
เรื่อง การเขียนสร้างสรรค์
27,913 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
แผนที่ 1
เรื่อง การเขียนเรียงความ
25,770 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การเขียนสื่อสารด้วยถ้อยคำ
แผนที่ 2
เรื่อง การใช้ภาษาประกอบการเขียน
11,677 ครั้ง