Log in | วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562 | 18:03 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 46
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 46
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ประโยชน์ของสัตว์
71 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 45
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 45
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: การขยายพันธุ์สัตว์
38 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 44
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
แผนที่ 44
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: สัตว์
124 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 27
สารและสมบัติของสาร
แผนที่ 27
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของวัสดุทำให้เกิดผลอย่างไร
99 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 26
สารและสมบัติของสาร
แผนที่ 26
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
42 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 25
สารและสมบัติของสาร
แผนที่ 25
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ของเล่นของใช้แต่ละอย่างทำจากวัสดุกี่ชนิด
44 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 24
สารและสมบัติของสาร
แผนที่ 24
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์
61 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 23
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
แผนที่ 23
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: การเคลื่อนที่ของอากาศ
28 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 22
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
แผนที่ 22
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ความสำคัญของอากาศ
20 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 21
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
แผนที่ 21
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: สมบัติของอากาศ
12 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 20
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 20
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: อากาศต้องการที่อยู่
8 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 19
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
แผนที่ 19
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ส่วนประกอบของอากาศ
12 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 18
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
แผนที่ 18
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: การตรวจสอบคุณภาพของน้ำ
21 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 17
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
แผนที่ 17
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: สมบัติของน้ำ : การละลายของน้ำ
29 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 16
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
แผนที่ 16
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: สมบัติของน้ำ : สถานะของน้ำ
37 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 15
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
แผนที่ 15
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: สมบัติของน้ำ
22 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 14
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
แผนที่ 14
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: วิธีการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า
12 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 13
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
แผนที่ 13
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ลักษณะของแหล่งน้ำบริเวณใกล้ๆ หรือในชุมชน
13 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 12
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
แผนที่ 12
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรุ่นจิ๋ว
48 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 11
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
แผนที่ 11
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดจากอะไร
41 ครั้ง