Log in | วันจันทร์ที่ 21 ต.ค. 2562 | 17:42 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
หลักการใช้ภาษาไทย
แผนที่ 8
เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร 2
219 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
หลักการใช้ภาษาไทย
แผนที่ 7
เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร 1
317 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
หลักการใช้ภาษาไทย
แผนที่ 6
เรื่อง ประโยค (ทบทวน)
147 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หลักการใช้ภาษาไทย
แผนที่ 5
เรื่อง ประโยค (บทขยายกรรม)
106 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
หลักการใช้ภาษาไทย
แผนที่ 4
เรื่อง ประโยค (บทขยายกริยา)
98 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หลักการใช้ภาษาไทย
แผนที่ 3
เรื่อง สระ (สระอำ ไอ ใอ เอา ไอย)
120 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หลักการใช้ภาษาไทย
แผนที่ 2
เรื่อง สระ (สระเอีย – สระอัว)
178 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หลักการใช้ภาษาไทย
แผนที่ 1
เรื่อง สระ (สระอะ – สระเออ)
22,186 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 51
หลักการใช้ภาษาไทย
แผนที่ 51
เรื่อง อักษรนำ (ห นำ อ นำ ย) 2
8,264 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 50
หลักการใช้ภาษาไทย
แผนที่ 50
เรื่อง อักษรนำ (ห นำ อ นำ ย) 1
4,076 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 49
หลักการใช้ภาษาไทย
แผนที่ 49
เรื่อง วิสรรชนีย์ _ะ 2
3,953 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 48
หลักการใช้ภาษาไทย
แผนที่ 48
เรื่อง วิสรรชนีย์ _ะ 1
4,157 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 47
หลักการใช้ภาษาไทย
แผนที่ 47
เรื่อง พยัญชนะควบกล้ำ (ควบ ร ล) 2
3,735 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 46
หลักการใช้ภาษาไทย
แผนที่ 46
เรื่อง พยัญชนะควบกล้ำ (ควบ ร ล) 1
3,986 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 45
หลักการใช้ภาษาไทย
แผนที่ 45
เรื่อง คำที่มี รร 2
4,653 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 44
หลักการใช้ภาษาไทย
แผนที่ 44
เรื่อง คำที่มี รร 1
4,555 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 43
หลักการใช้ภาษาไทย
แผนที่ 43
เรื่อง การเรียบเรียงคำให้เป็นประโยค 2
5,152 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 42
หลักการใช้ภาษาไทย
แผนที่ 42
เรื่อง การเรียบเรียงคำให้เป็นประโยค 1
3,314 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 41
หลักการใช้ภาษาไทย
แผนที่ 41
เรื่อง คำคล้องจอง 2
2,912 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 40
หลักการใช้ภาษาไทย
แผนที่ 40
เรื่อง คำคล้องจอง 1
2,633 ครั้ง