Log in | วันพฤหัสบดีที่ 8 ต.ค. 2558 | 2:31 น.
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
สมบัติของสารและการจำแนกสาร
แผนที่ 1
เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกสาร
24,594 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช (ตอนที่ 2)
แผนที่ 3
เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับพืช
7,925 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช (ตอนที่ 2)
แผนที่ 2
เรื่อง การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า
8,733 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช (ตอนที่ 2)
แผนที่ 1
เรื่อง กระบวนการสืบพันธุ์ของพืช
18,465 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช (ตอนที่ 1)
แผนที่ 3
เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
17,298 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช (ตอนที่ 1)
แผนที่ 2
เรื่อง การลำเลียงสารในพืช
19,707 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช (ตอนที่ 1)
แผนที่ 1
เรื่อง กระบวนการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
9,392 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
แผนที่ 2
เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
10,374 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
แผนที่ 1
เรื่อง ลักษณะและรูปร่างของเซลล์สิ่งมีชีวิต
18,149 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กระบวนการศึกษาวิทยาศาสตร์
แผนที่ 5
เรื่อง การเขียนรายงาน
4,005 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กระบวนการศึกษาวิทยาศาสตร์
แผนที่ 4
เรื่อง การวัดปริมาณ
5,153 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กระบวนการศึกษาวิทยาศาสตร์
แผนที่ 3
เรื่อง การหาข้อมูล
1,933 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กระบวนการศึกษาวิทยาศาสตร์
แผนที่ 2
เรื่อง การทดลอง
3,004 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กระบวนการศึกษาวิทยาศาสตร์
แผนที่ 1
เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
15,340 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
มหันตภัยจากสารเสพติด
แผนที่ 2
เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
15,176 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
มหันตภัยจากสารเสพติด
แผนที่ 1
เรื่อง สารเสพติด
18,486 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
แผนที่ 2
เรื่อง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
13,321 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
แผนที่ 1
เรื่อง หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
16,349 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
วัยรุ่นกับการดูแลน้ำหนักตัว
แผนที่ 2
เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
9,793 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
วัยรุ่นกับการดูแลน้ำหนักตัว
แผนที่ 1
เรื่อง มาตรฐานการเจริญเติบโตของวัยรุ่น
11,822 ครั้ง