Log in | วันพุธที่ 16 เม.ย. 2557 | 17:42 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
In all weathers
แผนที่ 1
เรื่อง Year after year
4,715 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
The animal kingdom
แผนที่ 6
เรื่อง Curricular Cut
1,832 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
The animal kingdom
แผนที่ 5
เรื่อง What’s the matter?
2,457 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
The animal kingdom
แผนที่ 4
เรื่อง Culture corner
1,416 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
The animal kingdom
แผนที่ 3
เรื่อง My pet
2,315 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
The animal kingdom
แผนที่ 2
เรื่อง Wild animals
2,361 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
The animal kingdom
แผนที่ 1
เรื่อง World animals
3,638 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
Strong ties
แผนที่ 6
เรื่อง Curricular Cut
1,808 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
Strong ties
แผนที่ 5
เรื่อง Who’s who?
1,978 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
Strong ties
แผนที่ 4
เรื่อง Culture corner
1,632 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
Strong ties
แผนที่ 3
เรื่อง Famous people
2,259 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
Strong ties
แผนที่ 2
เรื่อง Day in, day out
2,349 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
Strong ties
แผนที่ 1
เรื่อง My family
5,239 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
My home, my castle
แผนที่ 6
เรื่อง Curricular Cut
1,736 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
My home, my castle
แผนที่ 5
เรื่อง Let’s go in
1,834 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
My home, my castle
แผนที่ 4
เรื่อง Culture corner
1,765 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
My home, my castle
แผนที่ 3
เรื่อง My bedroom
4,570 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
My home, my castle
แผนที่ 2
เรื่อง What’s it like?
2,850 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
My home, my castle
แผนที่ 1
เรื่อง At home in English
6,620 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
My favourites!
แผนที่ 6
เรื่อง Curricular Cut
3,226 ครั้ง
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา