Log in | วันพุธที่ 23 ต.ค. 2562 | 22:20 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 52
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 52
เรื่อง การลบแบบกระจายค่าตามแนวตั้ง
33 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 51
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 51
เรื่อง การลบตัวตั้งไม่เกิน 20 ตามแนวนอน
33 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 50
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 50
เรื่อง การลบด้วยเส้นจำนวน
19 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 49
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 49
เรื่อง การลบด้วยรูปภาพ
38 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 48
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 48
เรื่อง การลบเลข 2 หลักแบบไม่มีกระจายค่าตามแนวตั้ง
21 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 47
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 47
เรื่อง การบวกเลข หลักแบบมีทดตามแนวตั้ง
27 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 46
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 46
เรื่อง การบวกเลข 2 หลักแบบไม่มีทดตามแนวนอน
21 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 45
การบวกเลข 2 หลักแบบไม่มีทดตามแนวตั้ง
แผนที่ 45
เรื่อง หลักแบบไม่มีทดตามแนวตั้ง
30 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 44
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 44
เรื่อง การบวกเลข 2 หลักแบบมีทดตามแนวนอน
32 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 43
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 43
เรื่อง การบวกตามแนวนอน
34 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 42
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 42
เรื่อง การบวกตามแนวตั้ง
67 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 41
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 41
เรื่อง การเขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ปัญหาการบวก
32 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 40
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 40
เรื่อง การเขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ปัญหาการลบ
28 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 39
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 39
เรื่อง การบวกโดยใช้สูตรสิบ (2)
33 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 38
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 38
เรื่อง การบวกโดยการใช้สูตรสิบ (1)
31 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 37
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 37
เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนเลข
30 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 36
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 36
เรื่อง การกระจายค่าตามหลักเลข (2)
38 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 35
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 35
เรื่อง การกระจายค่าตามหลักเลข (1)
34 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 34
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 34
เรื่อง การบอกค่าของตัวเลขในหลักหน่วยและหลักสิบ
41 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 33
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 33
เรื่อง ความหมายและตำแหน่งหลักหน่วยและหลักสิบ (2)
21 ครั้ง