Log in | วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 2563 | 5:32 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 34
การวัด
แผนที่ 34
เรื่อง การหาความยาวรอบรูปของรูปเรขาคณิตที่มีหลายเหลี่ยม
209 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 33
เรขาคณิต
แผนที่ 33
เรื่อง การเขียนรูปเรขาคณิต
313 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 32
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 32
เรื่อง จุดยอด จุดตัด
161 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 32
เรขาคณิต
แผนที่ 32
เรื่อง มุม
214 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 31
เรขาคณิต
แผนที่ 31
เรื่อง รังสี
134 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 30
เรขาคณิต
แผนที่ 30
เรื่อง จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง
262 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 29
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 29
เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคน (การแสดงวิธีทำ)
273 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 28
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 28
เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคน (การวิเคราะห์โจทย์)
224 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 27
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 27
เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ (การแสดงวิธีทำ)
241 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 26
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 26
เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ (การวิเคราะห์โจทย์)
217 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 26
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 26
เรื่อง การคูณที่ตัวคูณมี 2 หลัก ตัวตั้งมี 2 หลัก (มีการทด)
256 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 25
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 25
เรื่อง การคูณที่ตัวคูณมี 2 หลัก ตัวตั้งมี 2 หลัก (ไม่มีการทด)
226 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 24
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 24
เรื่อง การคูณที่ตัวคูณมี 1 หลัก ตัวตั้งมี 3 หลัก (มีการทด)
193 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 23
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 23
เรื่อง การคูณที่ตัวคูณมี 1 หลัก ตัวตั้งมี 3 หลัก (ไม่มีการทด)
197 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 22
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 22
เรื่อง การคูณที่ตัวคูณมี 1 หลัก ตัวตั้งมี 2 หลัก (มีการทด)
203 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 21
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 21
เรื่อง การคูณที่ตัวคูณมี 1 หลัก ตัวตั้งมี 2 หลัก (ไม่มีการทด)
330 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 20
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 20
เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการลบ
197 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 19
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 19
เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบ
268 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 18
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 18
เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนตัวตั้งไม่เกิน 100,000 มีการกระจายค่า
280 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 17
จำนวนและการดำเนินการ
แผนที่ 17
เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนตัวตั้งไม่เกิน 10,000 มีการกระจายค่า
163 ครั้ง