Log in | วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 2558 | 7:59 น.
แผนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
มหันตภัยจากสารเสพติด
แผนที่ 2
เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
14,639 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
มหันตภัยจากสารเสพติด
แผนที่ 1
เรื่อง สารเสพติด
17,481 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
แผนที่ 2
เรื่อง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
13,014 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
แผนที่ 1
เรื่อง หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
15,320 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
วัยรุ่นกับการดูแลน้ำหนักตัว
แผนที่ 2
เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
9,014 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
วัยรุ่นกับการดูแลน้ำหนักตัว
แผนที่ 1
เรื่อง มาตรฐานการเจริญเติบโตของวัยรุ่น
11,205 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
แผนที่ 2
เรื่อง การเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย
19,064 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
แผนที่ 1
เรื่อง ภาวะโภชนาการ
12,847 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
แผนที่ 2
เรื่อง ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
14,143 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
แผนที่ 1
เรื่อง พฤติกรรมและสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
7,862 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
วัยรุ่นและพัฒนาการทางเพศ
แผนที่ 2
เรื่อง พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น
9,505 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
วัยรุ่นและพัฒนาการทางเพศ
แผนที่ 1
เรื่อง ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
13,959 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
แผนที่ 2
เรื่อง แนวทางการพัฒนาตนเองให้เติบโตสมวัย
10,341 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
แผนที่ 1
เรื่อง ภาวะการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
7,172 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อต่อวัยรุ่น
แผนที่ 2
เรื่อง ความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
10,510 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อต่อวัยรุ่น
แผนที่ 1
เรื่อง การทำงานและหน้าที่ของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
8,745 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
แผนที่ 2
เรื่อง แนวทางการพัฒนาตนเองให้เติบโตสมวัย
13,801 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
แผนที่ 1
เรื่อง ภาวะการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
13,175 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อต่อวัยรุ่น
แผนที่ 2
เรื่อง ความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
23,234 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อต่อวัยรุ่น
แผนที่ 1
เรื่อง การทำงานและหน้าที่ของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
13,349 ครั้ง