Log in | วันอังคารที่ 23 ต.ค. 2561 | 4:14 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
พฤติกรรมการบริโภค
แผนที่ 1
เรื่อง หลักการบริโภค
39,435 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
แผนที่ 2
เรื่อง ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์
29,704 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
แผนที่ 1
เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับการดำรงชีวิต
42,697 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ภัยธรรมชาติและการระวังภัย
แผนที่ 2
เรื่อง การระวังภัยธรรมชาติ
15,735 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ภัยธรรมชาติและการระวังภัย
แผนที่ 1
เรื่อง ภัยธรรมชาติ
35,218 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
แผนที่ 2
เรื่อง ลักษณะประชากร สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
34,062 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
แผนที่ 1
เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
27,222 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย
แผนที่ 3
เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปเอเชีย
23,447 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย
แผนที่ 2
เรื่อง ลักษณะทางประชากร สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย
25,247 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย
แผนที่ 1
เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย
40,375 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 2
แผนที่ 2
เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย
10,440 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 2
แผนที่ 1
เรื่อง ลักษณะทางประชากร สังคม และวัฒนธรรมของไทย
15,743 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 1
แผนที่ 2
เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติของไทย
19,424 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 1
แผนที่ 1
เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทย
55,289 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และการแบ่งเขตเวลาของโลก
แผนที่ 2
เรื่อง การแบ่งเขตเวลาของโลก
33,040 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และการแบ่งเขตเวลาของโลก
แผนที่ 1
เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
50,509 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
ศาสนสัมพันธ์
แผนที่ 2
เรื่อง ตัวอย่างบุคคลที่เป็นแบบอย่างทางด้านศาสนสัมพันธ์
19,245 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
ศาสนสัมพันธ์
แผนที่ 1
เรื่อง ธรรมะกับสังคม
13,775 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
แผนที่ 2
เรื่อง การเจริญปัญญา
12,024 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
แผนที่ 1
เรื่อง การบริหารจิต
12,220 ครั้ง