Log in | วันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 2561 | 2:50 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
พฤติกรรมการบริโภค
แผนที่ 1
เรื่อง หลักการบริโภค
35,711 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
แผนที่ 2
เรื่อง ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์
28,199 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
แผนที่ 1
เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับการดำรงชีวิต
39,274 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ภัยธรรมชาติและการระวังภัย
แผนที่ 2
เรื่อง การระวังภัยธรรมชาติ
14,937 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ภัยธรรมชาติและการระวังภัย
แผนที่ 1
เรื่อง ภัยธรรมชาติ
32,885 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
แผนที่ 2
เรื่อง ลักษณะประชากร สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
32,877 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
แผนที่ 1
เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
25,113 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย
แผนที่ 3
เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปเอเชีย
22,202 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย
แผนที่ 2
เรื่อง ลักษณะทางประชากร สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย
23,866 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย
แผนที่ 1
เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย
37,336 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 2
แผนที่ 2
เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย
9,857 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 2
แผนที่ 1
เรื่อง ลักษณะทางประชากร สังคม และวัฒนธรรมของไทย
14,953 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 1
แผนที่ 2
เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติของไทย
18,338 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 1
แผนที่ 1
เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทย
52,804 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และการแบ่งเขตเวลาของโลก
แผนที่ 2
เรื่อง การแบ่งเขตเวลาของโลก
30,775 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และการแบ่งเขตเวลาของโลก
แผนที่ 1
เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
46,105 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
ศาสนสัมพันธ์
แผนที่ 2
เรื่อง ตัวอย่างบุคคลที่เป็นแบบอย่างทางด้านศาสนสัมพันธ์
17,860 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
ศาสนสัมพันธ์
แผนที่ 1
เรื่อง ธรรมะกับสังคม
12,505 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
แผนที่ 2
เรื่อง การเจริญปัญญา
11,219 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
แผนที่ 1
เรื่อง การบริหารจิต
11,207 ครั้ง