Log in | วันพฤหัสบดีที่ 8 ต.ค. 2558 | 4:07 น.
แผนการสอนภาษาไทย แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาภาษาไทย ม.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
อะไร ๆ ก็ไม่เป็นไร (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 5
เรื่อง ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
249 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
อะไร ๆ ก็ไม่เป็นไร (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 4
เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ
181 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
อะไร ๆ ก็ไม่เป็นไร (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 3
เรื่อง การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
159 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
อะไร ๆ ก็ไม่เป็นไร (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 2
เรื่อง สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
143 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
อะไร ๆ ก็ไม่เป็นไร (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
219 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ภูมิใจภาษาไทย (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 3
เรื่อง อักษรไทย
442 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ป.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ขนมไทยไร้เทียมทาน (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 5
เรื่อง คำเป็น คำตาย
472 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ป.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ขนมไทยไร้เทียมทาน (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 3
เรื่อง คำที่มีตัวสะกดแม่ ก กา แม่กน และแม่กด
281 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ใบโบก ใบบัว (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 2
เรื่อง การอ่าน ใบโบก ใบบัว
403 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ใบโบก ใบบัว (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง รู้จักคำ นำเรื่อง
254 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การเขียนในรูปการกระจาย (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000
401 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
อักษรแสนสนุก (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 3
เรื่อง พยัญชนะไทย
692 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
อักษรแสนสนุก (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 2
เรื่อง พยัญชนะไทย
619 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
จำนวนนับไม่เกิน 1,000 (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง การอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวนนับไม่เกิน 1,000
244 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
อักษรแสนสนุก (แนวประยุกต์โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง พยัญชนะไทย
544 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15
การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์และโคลง
แผนที่ 1
เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์และโคลง
16,154 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14
คำราชาศัพท์
แผนที่ 1
เรื่อง คำราชาศัพท์
18,400 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13
ลักษณะของภาษาไทย
แผนที่ 2
เรื่อง ลักษณะของภาษาไทย (2)
8,697 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13
ลักษณะของภาษาไทย
แผนที่ 1
เรื่อง ลักษณะของภาษาไทย (1)
8,862 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ม.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12
ธรรมชาติและพลังของภาษา
แผนที่ 2
เรื่อง ธรรมชาติและพลังของภาษา (2)
4,523 ครั้ง