Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 4:17 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
จากผาแต้ม...สู่อียิปต์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 3
เรื่อง ชวนคิดพินิจภาษา
1,487 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
จากผาแต้ม...สู่อียิปต์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 2
เรื่อง คิดวิเคราะห์ด้วยแผนภาพโครงเรื่อง
2,921 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
จากผาแต้ม...สู่อียิปต์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง อ่านคิดพินิจเรื่องราว
2,506 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
5,019 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กิจกรรมประชาธิปไตย (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
2,010 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กิจกรรมประชาธิปไตย (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย
1,470 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กิจกรรมประชาธิปไตย (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,184 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กิจกรรมประชาธิปไตย (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของรัฐบาล
1,478 ครั้ง
วิชาความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ตัวเรา (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง สุขภาพอนามัย
654 ครั้ง
วิชาความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ปฐมนิเทศ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 2
เรื่อง รู้จักชื่อ
391 ครั้ง
วิชาความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ปฐมนิเทศ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง การแสดงความเคารพ
483 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติของการเคลื่อนไหว
6,442 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
อยุธยาเมืองเก่า (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง ผลงานของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยา
2,144 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
จ่ายเป็น ออมได้ ไม่ขัดสน (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง จ่ายเป็น ออมได้ ไม่ขัดสน
4,800 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
6,134 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชีวิตสัมพันธ์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
11,955 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หลักภาษาและการใช้ภาษา (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง อักษรไทยไขขาน
9,621 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
มาตรา กง กม เกย เกอว...ตัวสะกดกำหนดเสียง (แนวประยุกต์ข้องโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 7
เรื่อง สรุปความรู้ มาตรา กง กม เกย เกอว
9,160 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
วรรณยุกต์...สนุกกับการผันอักษร (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง สนุกกับการผันอักษร
20,071 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ครอบครัวของฉัน (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)
แผนที่ 1
เรื่อง การแจกลูกคำ
7,939 ครั้ง