Log in | วันศุกร์ที่ 18 เม.ย. 2557 | 22:50 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (2)
แผนที่ 2
เรื่อง หลักธรรม : มรรคมีองค์ 8
2,772 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (2)
แผนที่ 1
เรื่อง หลักธรรม : นิโรธ
2,495 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (1)
แผนที่ 3
เรื่อง หลักธรรม : สมุทัย
2,253 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (1)
แผนที่ 2
เรื่อง หลักธรรม : ทุกข์
1,705 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (1)
แผนที่ 1
เรื่อง พระรัตนตรัย
1,701 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
แผนที่ 2
เรื่อง ศาสนพิธี
2,736 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
แผนที่ 1
เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
2,395 ครั้ง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การสอนกรีฑาในระดับชั้นมัธยม
แผนที่ 1
เรื่อง ประวัติกรีฑา และประเภทการแข่งขัน
6,332 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
พุทธประวัติและชาดก
แผนที่ 2
เรื่อง ชาดก
2,353 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
พุทธประวัติและชาดก
แผนที่ 1
เรื่อง พุทธประวัติ
3,501 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
แผนที่ 2
เรื่อง พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง
1,878 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
แผนที่ 1
เรื่อง ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า
1,724 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
แผนที่ 2
เรื่อง ภาวะโลกร้อน วิกฤติการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4,274 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
แผนที่ 1
เรื่อง เหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 และความขัดแย้งทางศาสนาและเชื้อชาติ
4,188 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน
แผนที่ 3
เรื่อง ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในคริสต์ศตวรรษที่ 20 - ปัจจุบัน
3,730 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน
แผนที่ 2
เรื่อง เหตุการณ์สำคัญในสมัยใหม่-ปัจจุบัน
4,513 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน
แผนที่ 1
เรื่อง เหตุการณ์สำคัญในสมัยกลาง
4,565 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
อารยธรรมของโลกยุคโบราณ
แผนที่ 2
เรื่อง อารยธรรมสำคัญของโลกตะวันออก
4,943 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
อารยธรรมของโลกยุคโบราณ
แผนที่ 1
เรื่อง อารยธรรมสำคัญของโลกตะวันตก
3,851 ครั้ง
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ใบธูปฤาษีสร้างสรรค์การสาน
แผนที่ 4
เรื่อง วัสดุในท้องถิ่นสืบสานการสานลายพื้นฐาน 2
2,799 ครั้ง
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา