Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 22:35 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

Friendship

วิชา : ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 11 ก.พ. 2554
โหวต : | เข้าชม : 1,965 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Friendship ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง Friendship (Let’s practise 2) เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การทบทวนคำศัพท์  ประโยค  และสำนวนต่างๆ  ที่ได้เรียนมาแล้ว  ทำให้ผู้เรียนได้นำสิ่งที่เรียนมาใช้ซ้ำ  ทำให้สามารถใช้ภาษาได้ดีขึ้น  และเกิดความจำที่คงทน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เล่นเกมภาษาอังกฤษง่ายๆได้
2. พูดถามและตอบตามโครงสร้างประโยคที่กำหนดได้
3. จำแนกคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ได้
4. ปฏิบัติตามคำสั่งได้

 
สาระการเรียนรู้

ความรู้
   คำศัพท์:       คำศัพท์ในหน่วยการเรียนรู้ที่  1  และ  2
   โครงสร้าง:    โครงสร้างประโยคในหน่วยการเรียนรู้ที่  1  และ  2

ทักษะ/กระบวนการ
 - พูดถามและตอบตามโครงสร้างประโยคที่กำหนด
 - เล่นเกมภาษาอังกฤษง่ายๆ 
 - ปฏิบัติตามคำสั่ง

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 - มุ่งมั่นในการทำงาน
 - มีวินัย
 - ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

การนำเข้าสู่บทเรียน
   ครูให้นักเรียนเล่นเกม Vocabulary showdown โดยครูเขียนหัวข้อต่อไปนี้บนกระดาน  jobs, protection, sports, adjectives จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมายืนหน้าชั้น 2 คน ให้นักเรียนทั้งสองคนเลือกบัตรคำ (คำศัพท์จากบทที่ 1-2  ที่เกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้ jobs, protection, sports, adjectives) คนละ 1 ใบ ครูให้นักเรียนอ่านบัตรคำของตนเอง และไปยืนใต้หัวข้อคำศัพท์ของตนเอง นักเรียนคนใดที่สามารถไปยืนใต้หัวข้อที่ถูกต้องก่อนเป็นคนแรก จะเป็นผู้ชนะ เช่น ถ้านักเรียนคนนั้นได้บัตรคำ คำว่า sunglasses  ต้องวิ่งไปยืนที่หัวข้อ protection จึงจะชนะ เป็นต้น

การนำเสนอ
1. ครูสุ่มถามคำถามนักเรียน  ดังนี้
      T       :  What do you wear if you go skiing?                                            
      S1     :   If I go skiing, I wear sunglasses and gloves.
      T       :   What do you wear if you go skateboarding? 
      S2     :   If I go skateboarding, I wear a helmet, elbow pads and knee pads.
      T       :   What do you wear if you go running?                                       
      S3     :    If I go running, I wear trainers
      T      :    What do you do if you get a cold?                                                           
      S4     :   If I get a cold, I sleep a lot.
2. ครูให้นักเรียนดูภาพของ  Duncan  และ  Cathy  ในหนังสือเรียน  หน้า  23  ข้อ  7  โดยครูเลือกอาสาสมัคร  2  คน  ให้พูดบทสนทนาของ  Duncan  และ  Cathy  ตามข้อมูลที่กำหนด  เช่น
      S1     :   What  do  you  do  if  you’re happy?
      S2     :   If  I’m  happy,  I  sing.
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ  4  คน  ให้นักเรียนคนหนึ่งในกลุ่มเป็นผู้ถามคำถามอีก 3 คน  ที่เหลือ เป็นผู้ตอบคำถาม โดยให้แต่ละคนคิดคำตอบที่ไม่เหมือนกันในการตอบแต่ละคำถาม 

การฝึก
1. ครูให้นักเรียนดูประโยคที่กำหนดให้ ในหนังสือแบบฝึกหัด หน้า 23 ข้อ 9  แล้วให้นักเรียนวงรอบคำที่ทำให้ประโยคมีความหมายสมบูรณ์ที่สุด  เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว  ครูให้นักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบ  โดยครูสุ่มเลือกนักเรียนให้อ่านประโยคที่สมบูรณ์  และให้นักเรียนแก้ไขคำตอบที่ผิดของตนเอง
2. ครูให้ทำแบบฝึกหัดทบทวนคำศัพท์  ในหนังสือแบบฝึกหัด หน้า 23 ข้อ 10 โดยให้นักเรียนดูภาพคนทั้ง 5 คน ที่กำหนดให้ แล้วครูถามเกี่ยวกับลักษณะของคนเหล่านั้น ให้นักเรียนช่วยกันตอบ  เช่น
      T     :     Who  is  shy?                     Ss     :     The  second  person.
      T     :     Who  is  fun?                     Ss     :     The  fifth / last person.
   ครูถามคำถามซ้ำ  โดยใช้คำคุณศัพท์อื่นๆ  จนครบทุกคำ  จากนั้นครูถามนักเรียนว่า Which  picture  is  missing? (Interesting) เพื่อให้นักเรียนสำรวจว่าคำศัพท์คำใดที่ไม่ได้ใช้ในการบรรยายรูป
3. ครูให้นักเรียนหาคำศัพท์จากตารางปริศนาอักษรไขว้  และเปรียบเทียบคำตอบกับเพื่อน

การนำไปใช้
1. ครูให้นักเรียนเล่นเกม ในหนังสือเรียน  หน้า  23  ข้อ 8  โดยครูชี้ภาพและให้นักเรียนพูดคำศัพท์เกี่ยวกับภาพเหล่านั้น  จากนั้นให้นักเรียนอ่านหัวข้อคำศัพท์ที่กำหนดให้  เช่น  sports  and  hobbies,  adjectives, things you have at home, jobs, illnesses, equipment
2. ครูเขียนคำศัพท์  sports  and  hobbies  บนกระดาน  ให้นักเรียนช่วยกันพูดคำศัพท์ที่อยู่ในหัวข้อนี้  และให้คิดคำศัพท์เพิ่ม โดยดูจากภาพในหนังสือเรียน
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ครูแจกลูกเต๋า (dice)ให้กลุ่มละ 1 ลูก นักเรียนทำกิจกรรมโดยโยนลูกเต๋า และพูดคำศัพท์ตามหัวข้อที่ตรงกับหมายเลขบนลูกเต๋า แล้วบันทึกคำศัพท์ดังกล่าวลงในสมุด  เช่น  ถ้านักเรียนโยนลูกเต๋า ได้หมายเลข  6  นักเรียนจะต้องบอกคำศัพท์ที่นักเรียนเห็นในรูปภาพที่เกี่ยวกับ equipment  มา 1 คำ  เช่น elbow pads เป็นต้น ถ้าบอกคำศัพท์ได้ถูกต้อง ผู้ตอบจะได้ 1 คะแนน ครูให้นักเรียนเล่นเกม 3 นาที เมื่อหมดเวลานักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ 

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 สังเกตการทำกิจกรรม
 สังเกตการพูดถามและตอบตามโครงสร้างที่กำหนด

 แบบสังเกตการทำกิจกรรม
 แบบประเมินทักษะทางภาษา

 ร้อยละ 80-100 ดีมาก
 ร้อยละ 70-79    ดี
 ร้อยละ 60-69    พอใช้
 ร้อยละ 50-59    ควรปรับปรุง


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน  Zoom  ป. 6
2. หนังสือแบบฝึกหัด  Zoom  ป. 6
3. Class Audio CD Zoom ป. 6

 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้