Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 8:27 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ดนตรีกับชีวิต

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 13 ส.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 16,832 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดนตรีกับชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง เพลงในชีวิตประจำวัน เวลา 7 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

บทเพลงมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเรา  และบางเพลงมีคุณค่าทางวัฒนธรรมควรแก่การอนุรักษ์ไว้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
   ศ 2.1  ป.1/5  บอกความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน             

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เข้าใจถึงลักษณะสำคัญของบทเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. บอกความเกี่ยวข้องของบทเพลงที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
3. ฟังและแยกแยะลักษณะบทเพลงที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   บทเพลงต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
1. เพลงกล่อมเด็ก
2. เพลงประกอบการละเล่น
3. เพลงสำคัญ (เพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงชาติไทย)

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม, กระบวนการปฏิบัติ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้นักเรียนดูภาพจากกิจกรรมนำสู่การเรียนในหนังสือเรียน  แล้วซักถามนักเรียนว่าจากภาพเป็นกิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานใด
2. ครูถามนักเรียนว่า ในห้องนี้มีนักเรียนคนไหนร้องเพลงไพเราะบ้าง ให้เลือกตัวแทนออกมา 2-3 คน  ออกมาร้องเพลงให้เพื่อนๆ ฟังทีละคน  (ไม่ต้องจบเพลงให้ครูพิจารณาตามความเหมาะสม)
3. ครูและเพื่อนๆ ปรบมือชมเชยนักเรียน  แล้วสอบถามนักเรียนว่า ฟังเพลงแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง
4. ครูสรุปให้นักเรียนฟังว่า บทเพลงต่างๆ มีความสำคัญในการช่วยผ่อนคลาย ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับเรา
5. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้ เรื่อง เพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จากหนังสือเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับบทเพลงในชีวิตประจำวัน
6. ครูถามคำถามเกี่ยวกับเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนช่วยกันตอบ  เช่น
    - ใครเป็นคนแรกที่ร้องเพลงให้นักเรียนฟัง
    - เพลงนำมาประกอบกิจกรรมอะไรได้บ้าง
    - เพลงหรือดนตรีนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร  ฯลฯ
7. ครูสรุปความรู้เรื่อง เพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนฟังอีกครั้งเพื่อทบทวนความเข้าใจ
8. ครูยกตัวอย่างบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  โดยนำโทรศัพท์มือถือออกมา  แล้วเปิดเสียงเพลงจากโทรศัพท์เป็นการยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ฟังว่าเกี่ยวข้องกับเรามากน้อยอย่างไร จากนั้นครูหาอาสาสมัครนักเรียนออกมาเล่าประสบการณ์หรือความประทับใจ เกี่ยวกับเพลงหรือดนตรีที่พบเห็นในชีวิตประจำวันหน้าชั้นเรียน

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงความสำคัญของบทเพลงที่เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้ว  นักเรียนจำได้หรือไม่ว่ามีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร
2. ครูชมเชยเมื่อนักเรียนตอบคำถาม  แล้วถามว่าใครหนอที่ร้องเพลงให้เราฟังตั้งแต่เล็กๆ รู้ไหมว่าเราเรียกเพลงนั้นว่าเพลงอะไร  นักเรียนชอบหรือไม่
3. ครูอธิบายว่าเพลงที่แม่ร้องให้เราฟัง  เรียกว่า  เพลงกล่อมเด็ก  ครูถามว่าใครร้องเพลงที่แม่ร้องกล่อมเราได้บ้าง  (สุ่มถาม)
4. ครูเรียกนักเรียนที่ยกมือออกมา 2-3 คน  ให้ออกมาร้องให้เพื่อนๆฟัง  ครูและเพื่อนๆ ปรบมือชมเชย
5. ครูเปิดเพลงกล่อมเด็กภาคกลาง ได้แก่  เพลงนกขมิ้น  และเพลงกล่อมเด็กภาคเหนือ ได้แก่  เพลงอื่อจาจา  ให้นักเรียนฟัง  พร้อมดูเนื้อหาในหนังสือเรียนประกอบ
6. ครูสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเพลง  นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร  เคยได้ยินบทเพลงเหล่านี้มาก่อนหรือไม่
7. ครูอธิบายคำศัพท์ของบทเพลงกล่อมเด็กภาคเหนือ ว่าแต่ละคำที่นักเรียนไม่เข้าใจมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง 
8. ครูถามนักเรียนว่าเมื่อรู้คำศัพท์แล้วมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นหรือไม่  อย่างไร

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูทบทวนเพลงกล่อมเด็กที่เรียนในชั่วโมงที่แล้วพอสังเขป  จากนั้นเปิดเพลงกล่อมเด็กภาคอีสาน ได้แก่ เพลงนอนสาเด้อ  และเพลงกล่อมเด็กภาคใต้ ได้แก่ เพลงช้าน้อง  ให้นักเรียนฟัง 
2. ครูถามนักเรียนว่า  ทั้งสองเพลงมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
3. ครูอธิบายคำศัพท์ที่เป็นภาษาถิ่นในบทเพลงให้นักเรียนฟัง  แล้วถามนักเรียนว่า  เมื่อรู้คำศัพท์แล้วทำให้เข้าใจความหมายของบทเพลงมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร
4. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก โดยให้แต่ละกลุ่มร้องเพลงกล่อมเด็ก  กลุ่มละ  1  เพลง  แล้วบันทึกข้อมูล
5. เมื่อแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ ครูชมเชยในความกล้าแสดงออกและความตั้งใจของนักเรียน  พร้อมสรุปข้อดี  ข้อด้อย  และประเมินผลทีละกลุ่ม

ชั่วโมงที่ 5
1. ครูทบทวนเรื่องเพลงกล่อมเด็กและการทำกิจกรรมเมื่อชั่วโมงที่แล้ว
2. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า นอกจากเพลงกล่อมเด็กแล้ว  เรายังมีเพลงประกอบการละเล่นอีกนักเรียนรู้จักเพลงอะไรบ้าง
3. ครูให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลงประกอบการละเล่น ได้แก่  เพลงรีรีข้าวสาร  และเพลงงูกินหางในหนังสือเรียน
4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น  2  กลุ่ม  ให้กลุ่มที่ 1  แสดงการละเล่นประกอบเพลง  รีรีข้าวสาร  ส่วนกลุ่มที่ 2  แสดงการละเล่นประกอบเพลง งูกินหาง  (จำนวนนักเรียนในกลุ่มจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในชั้นเรียน  หากมีจำนวนมากก็เลือกตัวแทนนักเรียนที่สมัครใจออกมาแล้วจึงแบ่งกลุ่ม)
5. ครูเปิดเพลงรีรีข้าวสาร  ให้นักเรียนกลุ่มที่ 1  ออกมาเล่นรีรีข้าวสาร  นักเรียนที่อยู่ในห้องช่วยกันร้องเพลง
6. ครูเปิดเพลงงูกินหาง  ให้นักเรียนกลุ่มที่ 2  ออกมาเล่นงูกินหาง  นักเรียนที่อยู่ในห้องช่วยกันร้องเพลง
7. เมื่อทั้งสองกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ ครูกล่าวชมเชยและประเมินผลการแสดงของแต่ละกลุ่ม
8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง เพลงประกอบการละเล่น โดยให้เล่นการละเล่นที่มีเพลงประกอบมา 1 อย่าง และบันทึกข้อมูลตามที่กำหนด เสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มออกมาเล่นการละเล่นที่หน้าชั้นเรียนให้เพื่อนดู

ชั่วโมงที่ 6
1. ครูถามนักเรียนว่าตอนเช้าที่เราเข้าแถวทุกวัน  มีเพลงอะไรที่ร้องเป็นประจำบ้าง
2. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า  เพลงชาติมีความสำคัญอย่างไร  นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
3. ครูให้นักเรียนยืนขึ้น แล้วเปิดเพลงชาติไทย ให้นักเรียนฟัง เมื่อจบเพลงแล้ว ครูให้นักเรียนร้องเพลงเอง
4. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมาร้องเพลงชาติไทยหน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนนักเรียนร่วมกันประเมินผล
5. ครูซักถามนักเรียนว่า เพลงสรรเสริญพระบารมี มีความสำคัญอย่างไร ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
6. ครูให้นักเรียนยืนขึ้น  แล้วเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี ให้นักเรียนฟัง เมื่อจบเพลงแล้ว ครูให้นักเรียนร้องเพลงเอง 
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนนักเรียนร่วมกันประเมินผล 

ชั่วโมงที่ 7
1. ครูถามนักเรียนว่าดนตรีหรือเพลงมีความสำคัญต่อคนเราหรือไม่ เพราะเหตุใด ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
2. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงาน โดยวาดภาพในหัวข้อ “เสียงเพลงกับชีวิตประจำวัน” และบันทึกข้อมูล
3. ครูหาอาสาสมัครนักเรียนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน แล้วร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 5 อันดับ นำไปจัดป้ายนิเทศ
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสัมพันธ์ระหว่างบทเพลงกับชีวิตประจำวัน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนวาดภาพหัวข้อ เสียงเพลงกับชีวิต
 ประจำวัน พร้อมเขียนบรรยาย

 แบบประเมินการวาดภาพและเขียนบรรยาย

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1
2. ซีดีเพลง
3. ใบงานที่ 1.1  เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก
4. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง เพลงประกอบการละเล่น

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้