Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 4:04 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 23 ธ.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 10,709 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ในพ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีซึ่งมีความเจริญและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.3  ป.6/1  อธิบายพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป

จุดประสงค์การเรียนรู้
 - อธิบายพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - พัฒนาการด้านต่างๆ ของไทยสมัยรัตนโกสินทร์โดยสังเขป ตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยปฏิรูปประเทศ และสมัยประชาธิปไตย

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการสร้างความรู้
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม และวิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw))

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูนำภาพกรุงเทพฯ สมัยก่อน และภาพกรุงเทพฯ สมัยปัจจุบัน มาให้นักเรียนดูทีละภาพ แล้วให้นักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบความแตกต่างของภาพทั้งสองว่า มีความแตกต่างกันอย่างไร
2. ครูขออาสาสมัครออกมาแสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียน ครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดการแสดงความคิดเห็น
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง พัฒนาการในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2394) จากหนังสือเรียน
4. ให้สมาชิกแต่ละคนจับสลากเลือกหัวข้อในการศึกษา ดังนี้
      1) ด้านการเมืองการปกครอง
      2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม
      3) ด้านเศรษฐกิจ
5. สมาชิกที่จับได้ในหัวข้อเดียวกันให้ไปรวมกลุ่มกัน เป็นกลุ่มใหม่ (อาจมีหลายกลุ่ม เพราะนักเรียนมีจำนวนมาก) แล้วศึกษาความรู้ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เมื่อศึกษาจนเข้าใจตรงกันทุกคนแล้วให้แต่ละคนกลับไปที่กลุ่มเดิมของตนเอง
6. ครูแจกใบความรู้ที่ 4.1 เรื่อง การเมืองการปกครอง แล้วอธิบายให้นักเรียนฟัง จนนักเรียนเกิดความเข้าใจตรงกัน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ จดลงในสมุด
7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง ชนชั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดแสดงชนชั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
8. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูอธิบายและเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับสมัยปฏิรูปประเทศว่า เริ่มตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จ    พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในระยะแรกผู้ปกครองและชนชั้นผู้นำ เช่น เจ้านาย ขุนนาง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสังคม ต่อมาชนชั้นกลางได้รับการศึกษามากขึ้นและเศรษฐกิจขยายตัวขึ้น จึงทำให้ชนชั้นกลางมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทย
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง พัฒนาการในสมัยปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2394-2475) จากหนังสือเรียน
3. ให้สมาชิกแต่ละคนจับสลากเลือกหัวข้อในการศึกษา ดังนี้
      1) ด้านการเมืองการปกครอง
      2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม
      3) ด้านเศรษฐกิจ
4. สมาชิกที่จับได้ในหัวข้อเดียวกันให้ไปรวมกลุ่มกัน เป็นกลุ่มใหม่ (อาจมีหลายกลุ่ม เพราะนักเรียนมีจำนวนมาก) แล้วศึกษาความรู้ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เมื่อศึกษาจนเข้าใจตรงกันทุกคนแล้วให้แต่ละคนกลับไปที่กลุ่มเดิมของตนเอง
5. นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ 4.2 เรื่อง การปฏิรูปการปกครอง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นและสรุปความรู้ที่ได้ศึกษา จดลงในสมุด

ชั่วโมงที่ 4
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน หรือใช้กลุ่มเดิมก็ได้ ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง พัฒนาการในสมัยประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475-ปัจจุบัน) จากหนังสือเรียน
2. ให้สมาชิกแต่ละคนจับสลากเลือกหัวข้อในการศึกษา ดังนี้
      1) ด้านการเมืองการปกครอง
      2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม
      3) ด้านเศรษฐกิจ
3. สมาชิกที่จับได้ในหัวข้อเดียวกันให้ไปรวมกลุ่มกัน เป็นกลุ่มใหม่ (อาจมีหลายกลุ่ม เพราะนักเรียนมีจำนวนมาก) แล้วศึกษาความรู้ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เมื่อศึกษาจนเข้าใจตรงกันทุกคนแล้วให้แต่ละคนกลับไปที่กลุ่มเดิมของตนเอง
4. นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ 4.3 เรื่อง การปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญในไทย จากนั้นให้แต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นและสรุปความรู้ที่ได้ศึกษา จดลงในสมุด
5. ครูให้นักเรียนเขียนสรุปเรื่อง พัฒนาการสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มาโดยสังเขป
6. นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 2.2 เรื่อง เหตุการณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ โดยให้นักเรียนหาภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ พร้อมกับเขียนบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาพอสังเขป
7. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดระยะเวลาในการส่งผลงาน
8. ครูรวบรวมใบงานทั้งหมดของนักเรียน แล้วจัดทำเป็นสมุดภาพประจำห้อง
9. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 ตรวจใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการเขียนสรุปเรื่อง พัฒนาการสมัย
 กรุงรัตนโกสินทร์

 แบบประเมินการเขียนสรุปเรื่อง พัฒนาการสมัย
 กรุงรัตนโกสินทร์

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.6 
2. ภาพกรุงเทพฯ สมัยก่อน และภาพกรุงเทพฯ สมัยปัจจุบัน
3. ใบความรู้ที่ 4.1 เรื่อง การเมืองการปกครอง
4. ใบความรู้ที่ 4.2 เรื่อง การปฏิรูปการปกครอง
5. ใบความรู้ที่ 4.3 เรื่อง การปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญในไทย
6. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ชนชั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
7. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง เหตุการณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้