Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 8:22 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ประเทศเพื่อนบ้าน

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 20 ธ.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 4,239 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเทศเพื่อนบ้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความแตกต่างกันในหลายด้าน ทั้งในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.2  ป.6/1  อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
 - บอกความเหมือนและความแตกต่างในด้านต่างๆ ของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ใช้แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศเพื่อนบ้าน
2. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้าน โดยสังเขป เพื่อให้เข้าใจสภาพปัจจุบันของประเทศเหล่านั้น
3. สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านของไทยในปัจจุบัน โดยสังเขป
4. ตัวอย่างความเหมือนและความต่างระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ภาษา ศาสนา การปกครอง

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคกลุ่มสืบค้น)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้
2. ครูพานักเรียนไปที่ห้องสมุดของโรงเรียน
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ให้แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลของประเทศไทยในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม แล้วจดลงในสมุด เพื่อออกมานำเสนอในชั่วโมงเรียนหน้า

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน จนครบทุกกลุ่ม
2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปผลการค้นคว้าเพื่อให้เข้าใจตรงกันทั้งชั้นเรียน
3. ครูนำตารางสรุปลักษณะของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมเรื่อง ตัวอย่างความเหมือนและความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จากหนังสือเรียน
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่าง โดยให้นักเรียนเลือกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มา 1 ประเทศ แล้วเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในด้านต่างๆ กับประเทศไทย
5. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูอธิบายและเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
6. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของประเทศต่างๆ กับประเทศไทย
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วบันทึกข้อมูลลงในตาราง แล้วออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 ประเมินการเปรียบเทียบสภาพสังคม
 เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศใน
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 แบบประเมินการเปรียบเทียบสภาพสังคม
 เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศในเอเชีย 
 ตะวันออกเฉียงใต้

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.6 
2. ตารางสรุปลักษณะของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. สลาก
4. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่าง

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้