Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 8:15 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ประเทศเพื่อนบ้าน

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 20 ธ.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 6,720 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเทศเพื่อนบ้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวลา 5 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้คนตั้งถิ่นฐานมาเป็นเวลานาน ผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในภูมิภาคนี้มีความหลากหลายเชื้อชาติ จึงส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเจริญ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.2  ป.6/1  อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
 - อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านได้  

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ใช้แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศเพื่อนบ้าน
2. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้าน โดยสังเขป เพื่อให้เข้าใจสภาพปัจจุบันของประเทศเหล่านั้น
3. สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านของไทยในปัจจุบัน โดยสังเขป
4. ตัวอย่างความเหมือนและความต่างระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ภาษา ศาสนา  การปกครอง

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) และวิธีสอนโดยการใช้เกม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูนำแผนที่ทวีปเอเชีย มาให้นักเรียนดู แล้วสอบถามนักเรียนว่า ทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยตั้งอยู่ที่ใดและมีประเทศใดที่อยู่ใกล้เคียงบ้าง
2. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 5-6 คน ออกมาชี้ประเทศไทยในแผนที่ทวีปเอเชีย พร้อมกับบอกชื่อประเทศเพื่อนบ้านและที่ตั้ง คนละ 1 ประเทศ
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยว่า ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดอ่าวไทย และประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศพม่าและทิศเหนือติดกับประเทศพม่าและลาว โดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นบางช่วง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือเอเชียอาคเนย์ประกอบด้วยดินแดน  2 ส่วน คือ
      1. แผ่นดินใหญ่และคาบสมุทรอินโดจีน ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย
      2. ดินแดนที่เป็นเกาะ ได้แก่ สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ติมอร์-เลสเต
4. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2 เรื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาในใบความรู้ จดลงในสมุด
5. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ความคล้ายคลึงกันในด้านต่างๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน จากหนังสือเรียน จากนั้นครูสรุปเกี่ยวกับความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้เรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านว่า การเรียนรู้เรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านจะทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น
6. ครูให้นักเรียนเตรียมตัวเล่นเกม ประเทศของฉัน โดยให้นักเรียนนำชื่อประเทศและชื่อเมืองหลวงมาจับคู่กันให้ถูกต้อง ครูอธิบายกฎ กติกา ให้นักเรียนฟัง (ดูจากบัตรเกม)
7. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง เมืองหลวงของประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้บอกชื่อเมืองหลวง   ของประเทศที่กำหนดให้ถูกต้อง

ชั่วโมงที่ 3-4
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากหนังสือเรียน 
2. ให้สมาชิกแต่ละคนจับสลากเลือกหัวข้อในการศึกษา ดังนี้
      1. สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
      2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว     
      3. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม     
      4. ราชอาณาจักรกัมพูชา     
      5. สหพันธรัฐมาเลเซีย   
      6. เนการาบรูไนดารุสซาลาม หรือ บรูไน     
      7. สาธารณรัฐสิงคโปร์     
      8. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย     
      9. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์     
     10. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต หรือติมอร์ตะวันออก    
3. สมาชิกที่จับได้ในหัวข้อเดียวกันให้ไปรวมกลุ่มกัน เป็นกลุ่มใหม่ แล้วศึกษาความรู้ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เมื่อศึกษาจนเข้าใจตรงกันทุกคนแล้วให้แต่ละคนกลับไปที่กลุ่มเดิมของตนเอง  จากนั้นให้สมาชิกแต่ละคนอธิบายความรู้ให้สมาชิกคนอื่นในกลุ่มฟัง จนเข้าใจตรงกัน

ชั่วโมงที่ 5
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้แต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้สมาชิกในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติงาน ดังนี้
      สมาชิกคนที่ 1  มีหน้าที่  อ่านคำถามและแยกแยะประเด็นให้ชัดเจน
      สมาชิกคนที่ 2  มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลหาแนวทางในการตอบคำถาม
      สมาชิกคนที่ 3  มีหน้าที่  ตอบคำถาม
      สมาชิกคนที่ 4  มีหน้าที่  ตรวจสอบคำตอบ
2. เมื่อแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.2 ข้อที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มทำข้อที่ 2 โดยให้หมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่กัน ดังนี้
      สมาชิกคนที่ 2  เลื่อนขึ้นไปทำหน้าที่แทนสมาชิกคนที่ 1
      สมาชิกคนที่ 3  เลื่อนขึ้นไปทำหน้าที่แทนสมาชิกคนที่ 2
      สมาชิกคนที่ 4  เลื่อนขึ้นไปทำหน้าที่แทนสมาชิกคนที่ 3
      สมาชิกคนที่ 1  กลับมาทำหน้าที่แทนสมาชิกคนที่ 4
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่กันเช่นนี้จนครบทั้ง 10 ข้อ โดยเลื่อนทีละตำแหน่ง
4. เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานเสร็จเรียบร้อย ให้ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดจนจบการนำเสนอ พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่องเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.6 
2. ภาพแผนที่ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. บัตรเกม ประเทศของฉัน
4. สลาก
5. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เมืองหลวงของประเทศเพื่อนบ้าน
7. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้