Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561 | 22:55 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

หลักธรรมค้ำจุนโลก

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.5
โพส : วันที่ 18 พ.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 6,936 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง เรื่องน่ารู้คู่พุทธศาสน์ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาไว้เป็นหมวดหมู่  นับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ  รวมถึงพุทธศาสนสุภาษิตซึ่งเป็นพุทธวจนะที่เป็นคติสอนใจให้กระทำความดี

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส1.1  ป.5/4  อธิบายองค์ประกอบและความสำคัญของพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ 
            ป.5/5  แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามไตรสิกขา  และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายองค์ประกอบของพระไตรปิฎกได้
2. บอกความสำคัญของพระไตรปิฎกได้
3. อธิบายความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตที่กำหนดได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. องค์ประกอบของพระไตรปิฎก
    - พระสุตตันตปิฎก
    - พระวินัยปิฎก
    - พระอภิธรรมปิฎก
2. ความสำคัญของพระไตรปิฎก
3. พุทธศาสนสุภาษิต
    - วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ :  คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
    - ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต :  ปัญญาคือแสงสว่างในโลก

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการอภิปราย
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการสร้างความตระหนัก)

ชั่วโมงที่ 1
1. นักเรียนยกตัวอย่างพุทธศาสนสุภาษิต ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน พร้อมเล่านิทานสั้นๆ ประกอบเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจความหมายของพุทธศาสนสุภาษิต
2. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการกระทำที่สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตดังกล่าวและผลดีของการปฏิบัติ
3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างพุทธศาสนสุภาษิตที่นักเรียนรู้จัก  หรือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ คนละ 1 พุทธศาสนสุภาษิต  พร้อมทั้งบอกความหมายประกอบ
4. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง  คำพูดสอนใจ และเป็นข้อความที่เป็นพุทธวจนะ (คำพูดของพระพุทธเจ้า) ซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎก
5. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต  จากหนังสือเรียน 
6. ให้นักเรียนยกตัวอย่างการกระทำที่สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่กำหนด  ดังนี้
    - วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ   :  คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
    - ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต  :  ปัญญาคือแสงสว่างในโลก
7. ให้นักเรียนช่วยกันสรุปประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต  แล้วสรุปเพิ่มเติมให้นักเรียนทราบว่า พุทธศาสนสุภาษิตจะเป็นคำสอนที่ช่วยเตือนสติไม่ให้เราหลงใหลไปในทางที่ผิด  ช่วยชี้แนวทางที่ดีให้แก่เรา  โดยสามารถเลือกสรรไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์

ชั่วโมงที่ 2
1. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง พระไตรปิฎก  จากหนังสือเรียน   แล้วให้นักเรียนอธิบายความสำคัญของพระไตรปิฎกทั้ง 3 หมวด  ดังนี้
    - พระวินัยปิฎก
    - พระสุตตันตปิฎก
    - พระอภิธรรมปิฎก
2. ครูตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบ  เช่น
    - พระไตรปิฎก  มีความหมายว่าอย่างไร
    - พระไตรปิฎก มีคุณค่าต่อชาวพุทธอย่างไร
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 6 คน เพื่อร่วมกันอภิปรายว่า  พระไตรปิฎกมีความสำคัญอย่างไร เมื่ออภิปรายจบแล้วให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลการอภิปราย  จากนั้นให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนแผนผังความคิด  แสดงองค์ประกอบของพระไตรปิฎก แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ประเมินแผนผังความคิดแสดงองค์ประกอบของ
 พระไตรปิฎก 

 แบบประเมินแผนผังความคิด แสดงองค์ประกอบ
 ของพระไตรปิฎก 

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2. ตัวอย่างนิทานเล่าประกอบพุทธศาสนสุภาษิต

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
    - www.kohtaotoday.com/isalarm.html
    - www.panyathai.or.th/wiki/index.php/

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้