Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 8:28 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

หลักธรรมค้ำจุนโลก

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.5
โพส : วันที่ 18 พ.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 13,804 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง หลักธรรมนำชาวพุทธ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ไตรสิกขา เป็นหลักธรรมที่มีความสำคัญทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนดี มีสมาธิ  ส่วนโอวาท 3 เป็นคำสอน ที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา  การนำหลักธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติจะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส1.1  ป.5/5  แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามไตรสิกขา  และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
            ป.5/7  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  เพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมาย ความสำคัญของไตรสิกขา และโอวาท 3 ตามที่กำหนดได้
2. ปฏิบัติตนตามไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ไตรสิกขา                                              
    - ศีล  สมาธิ  ปัญญา
2. โอวาท 3
    1) ไม่ทำชั่ว
         - เบญจศีล                   - อบายมุข 4
    2) ทำความดี
       - เบญจธรรม                  - บุญกิริยาวัตถุ  3
       - อคติ 4                       - อิทธิบาท 4
       - กตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนา
       - มงคล  38
          > ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน
          > การงานไม่อากูล
          > อดทน
              - ทำจิตให้บริสุทธิ์  (บริหารจิตและเจริญปัญญา)

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 -
กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต                                                                               
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้                                                                                       
4. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบอุปนัย   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูเล่านิทานเรื่อง ม้าพยาบาท  ให้นักเรียนฟัง  เมื่อจบแล้วครูให้นักเรียนบอกข้อคิด หรือคติธรรมที่ได้รับจากนิทาน

    ขณะที่ม้ากำลังกินน้ำอย่างหิวกระหายที่ริมลำธารเเห่งหนึ่ง หมูป่าก็เดินลุยลงไปในลำธารจนน้ำขุ่นกินไม่ได้   ม้าโมโหมากจึงต่อว่าหมูป่าว่า ลงมาย่ำน้ำทำไม
    "ก็ฉันหิวน้ำเหมือนกันนี่"  หมูป่าตอบอย่างซื่อๆ เเต่ม้านั้นยังโกรธเเค้นไม่หาย  จึงต่อว่าต่อขานหมูป่าไม่เลิก ในขณะเดียวกันหมูป่าก็โต้เถียงไม่ลดละ 
    ม้าจึงไปหานายพรานคนหนึ่ง เเละขอให้นายพรานมาฆ่าหมูป่าเสียให้ตาย นายพรานจึงเอาบังเหียนใส่ปากเเล้วขึ้นนั่งบนหลังม้าควบไปยังลำธาร เเล้วก็พุ่งหอกใส่หมูป่าอย่างง่ายดาย  เมื่อเสร็จธุระเเล้วพรานป่าก็บังคับให้ม้าคอยรับใช้ตนตลอดไป   เพราะการล่าสัตว์บนหลังม้านั้นสะดวกสบายดี เเละม้าก็มิอาจจะปฏิเสธได้ เพราะถูกล่ามปากด้วยบังเหียนเสียเเล้ว

2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพยาบาทของม้า  ว่าเกิดผลเสียอย่างไร  และถ้านักเรียนเป็นม้า  นักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไร
3. ครูชี้แจงและเสนอแนะให้นักเรียนทราบว่า  ในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเราจะต้องพบกับผู้คน และสิ่งต่างๆ มากมาย  จึงควรรู้จักนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
4. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ไตรสิกขา  จากหนังสือเรียน  เมื่อศึกษาจบแล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า หลักไตรสิกขามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนอย่างไร
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนทราบว่า  หลักไตรสิกขา  เป็นหลักธรรมที่สำคัญและสามารถนำไปปฏิบัติฝึกฝนเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีงาม  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ชั่วโมงที่ 2
1. ให้นักเรียนรวมกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน  เพื่อร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง โอวาท 3 จากหนังสือเรียน
2. ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มวางแผน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันในการศึกษาและสรุปความรู้
3. ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้  แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการสรุปความรู้ของกลุ่มหน้าชั้นเรียน
4. ครูตั้งประเด็นคำถามลงในซองปริศนา  แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมาหยิบซองปริศนาเพื่อไปอ่านคำถามให้สมาชิกในกลุ่มฟัง  แล้วช่วยกันหาคำตอบที่ถูกต้องมาตอบคำถามหน้าชั้นเรียนจนครบทุกกลุ่ม
    ตัวอย่างคำถาม
    - เพราะเหตุใด อบายมุข 4  จึงถือว่าเป็นทางแห่งความเสื่อม
    - การปฏิบัติตนตามหลักเบญจธรรม  เกิดผลดีต่อผู้ปฏิบัติอย่างไร
    - เพราะเหตุใดความลำเอียง  เป็นมูลเหตุสำคัญทำให้สังคมเดือดร้อนวุ่นวาย
    - การที่จะเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
5. ครูสังเกตคำตอบของนักเรียนแต่ละกลุ่ม  เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น  แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคำตอบของกลุ่มที่มีความบกพร่อง
6. ครูเน้นย้ำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา  และให้นักเรียนนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
7. ครูมอบหมายให้นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการต้นไม้แห่งความดี  เพื่อร่วมกันรณรงค์และส่งเสริมการทำความดีด้วยการนำหลักธรรมมาเป็นหลักในการปฏิบัติ  โดยให้นักเรียนร่วมกันออกแบบจัดทำบัตรความดี  เพื่อเขียนบันทึกความดีของตนเองตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  แล้วนำมาจัดตกแต่งเป็นนิทรรศการต้นไม้แห่งความดี

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ประเมินนิทรรศการต้นไม้แห่งความดี

 แบบประเมินนิทรรศการต้นไม้แห่งความดี

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา  ป.5
2. นิทานเรื่อง ม้าพยาบาท
3. ซองปริศนา 

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
    - www.kohtaotoday.com/isalarm.html
    - www.panyathai.or.th/wiki/index.php/

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้