Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 20:11 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การบวก ลบระคน

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 13 ส.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 26,456 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การบวก ลบระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การแก้โจทย์ปัญหา ต้องทำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์ถึงสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ สิ่งที่โจทย์ถาม จากนั้นวางแผนแก้ปัญหาโจทย์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
   ค 1.1  ป.1/2  วิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
   ค 6.1  ป.1-3/1 – ป.1-3/6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาระคนได้ถูกต้อง
2. เขียนประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีทำและหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  
โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ) 

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำแถบโจทย์ปัญหาการบวกลบระคนมาติดบนกระดาน แล้วให้นักเรียนช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาตามลำดับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทั่วไป
2. ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาระคน
3. ครูให้นักเรียนจับคู่กันศึกษา เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน เพิ่มเติมจากหนังสือเรียน แล้วให้แต่ละคู่ทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน คู่ละ 1 ข้อ โดยวิธีจับฉลากว่าคู่ใดจะทำข้อใด แล้วนำเสนอผลงานให้เพื่อนๆ และครูช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำไปจัดแสดงผลงาน
4. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน ข้อ 1 จากหนังสือแบบฝึกหัด เป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในการเรียนครั้งต่อไป

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูทบทวนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แถบโจทย์ปัญหาระคน แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา และวิธีคิด โดยครูช่วยเขียนบนกระดาน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ให้แต่ละกลุ่มศึกษาตัวอย่าง เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน ข้อ 2 จากหนังสือแบบฝึกหัด จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีทำ ข้อ 1 ย่อย และนำเสนอผลงานให้ครูและเพื่อนๆ ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน ข้อ 2 (ข้อ 2-5 ย่อย)  จากหนังสือแบบฝึกหัด เป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในการเรียนครั้งต่อไป

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูติดแถบประโยคสัญลักษณ์ เช่น (16 + 12) - 21 = *ให้นักเรียนช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหา
2. ครูนำบัตรภาพมาให้นักเรียนดู แล้วช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาระคน
3. ครูให้นักเรียนแบ่งเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้ เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบระคน เพิ่มเติม จากหนังสือเรียน แล้วส่งตัวแทนออกมาเลือกว่า กลุ่มใดจะได้ทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะข้อใด เมื่อสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบระคนแล้ว ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกนำเสนอผลงาน
4. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบระคน แล้วนำเสนอผลงาน และจัดแสดงผลงานที่ป้ายนิเทศ
5. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน ข้อ 3  จากหนังสือแบบฝึกหัด เป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในการเรียนครั้งต่อไป
6. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 14.1 เรื่อง สนุกกับการสร้างโจทย์บวกลบระคน โดยให้นักเรียนสร้างโจทย์บวกลบระคน มา 1 ข้อ พร้อมวาดภาพประกอบ จากนั้นนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาและแสดงวิธีทำ
7. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดส่งผลงาน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 14

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 14.1 เรื่อง
 สนุกกับการสร้างโจทย์บวกลบระคน

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 14.1 เรื่อง สนุกกับ
 การสร้างโจทย์บวกลบระคน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.1
2. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1
3. แถบโจทย์ปัญหาระคน
4. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบระคน

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้