Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 5:52 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เศรษฐกิจชุมชนในประเทศไทย

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 11 พ.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 14,298 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เศรษฐกิจชุมชนในประเทศไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง เศรษฐกิจชุมชน เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

อาชีพ สินค้า และบริการต่างๆ ในแต่ละชุมชนย่อมมีความสัมพันธ์กันและส่งผลต่อเศรษฐกิจของคนในชุมชน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 3.2  ป.4/1  อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายของเศรษฐกิจชุมชนได้
2. อธิบายลักษณะอาชีพ สินค้า และบริการต่างๆ ที่ผลิตในชุมชนได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - อาชีพ สินค้าและบริการต่างๆ ที่ผลิตในชุมชน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw))
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7เรื่อง เศรษฐกิจชุมชนในประเทศไทย

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำภาพต่อไปนี้มาให้นักเรียนดู
    1) ภาพตลาดน้ำมีเรือที่แม่ค้า พ่อค้านำของมาขายและมีประชาชนกำลังซื้อสินค้า   
    2) ภาพชาวนากำลังทำนา ดำนาหรือเกี่ยวข้าว
    3) ภาพคนกำลังทอผ้าด้วยมือ
    4) ภาพชาวประมงกำลังจับปลา
    5) ภาพคนกำลังขึ้นรถเมล์ รถไฟ
                           ฯลฯ
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าในแต่ละภาพนั้นแสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีอาชีพอะไรบ้าง
3. อธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า อาชีพต่างๆ นั้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชุมชน แล้วครูอธิบายความหมายของเศรษฐกิจชุมชนและลักษณะเศรษฐกิจชุมชนของประเทศไทย ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนชาวไทยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเกษตรกรรม
4. ครูให้นักเรียนจับคู่กันศึกษาความรู้จากหนังสือเรียนเรื่อง เศรษฐกิจชุมชน และช่วยกันทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง เศรษฐกิจชุมชน
5. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงาน แล้วช่วยกันสรุปความหมายของเศรษฐกิจชุมชนและลักษณะของเศรษฐกิจชุมชนในประเทศไทย

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าถึงอาชีพ สินค้า และบริการในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ ซึ่งนักเรียนจะตอบได้อย่างหลากหลาย
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ในประเทศไทยมีการผลิตสินค้าและบริการหลากหลาย ได้แก่ เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หัตถกรรม และบริการ
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลาง ค่อนข้างอ่อน และอ่อน ให้นักเรียนแต่ละคนมีหมายเลขประจำตัว 1-4 ตามลำดับ เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้าน
4. ครูให้นักเรียนที่มีหมายเลขเดียวกันไปรวมกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับลักษณะอาชีพสำคัญในชุมชน หมายเลขละ 1 หัวข้อ ดังนี้
    - หมายเลข 1          เรื่อง           อาชีพเกษตรกรรม 
    - หมายเลข 2          เรื่อง           อาชีพพาณิชยกรรม 
    - หมายเลข 3          เรื่อง           อาชีพหัตถกรรม  
    - หมายเลข 4       เรื่อง       อาชีพบริการ
    โดยให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมตามความเหมาะสม   
5. นักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มกลับเข้าสู่กลุ่มบ้าน แล้วนำความรู้ที่ได้ศึกษามาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มบ้านฟัง แล้วสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด
6. ครูสุ่มเรียกนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสรุปอาชีพสำคัญในแต่ละชุมชน ให้เพื่อนฟังที่หน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 1 อาชีพ โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและคอยอธิบายเพิ่มเติม
7. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปสำรวจอาชีพสำคัญในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนครั้งต่อไป

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่
 7 เรื่องเศรษฐกิจชุมชนในประเทศไทย

 แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
 เรื่องเศรษฐกิจชุมชนในประเทศไทย

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.4
2. ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เศรษฐกิจชุมชน

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.moopeak.com/gifts/present.php?product_id=7
    - http://blog.tourismthailand.org/blog2/?p=25

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้