Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 2561 | 5:08 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เศรษฐกิจพอเพียง

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 11 พ.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 79,113 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เวลา 5 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะแนวทางในการดำรงอยู่และปรับตนให้แก่ประชาชนในทุกระดับ เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   3.1  ป.4/3  อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. สามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิต เช่น การแต่งกาย การกินอาหาร การใช้จ่าย

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw))

ชั่วโมงที่ 1-3
1. ครูนำภาพเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาแสดงให้นักเรียนดูแล้วครูถามนักเรียนว่า ภาพนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ อย่างไรโดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบคำถามเพื่อนำเข้าสู่เนื้อหา
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน คละกันตามความสามารถ ให้นักเรียนแต่ละคนมีหมายเลขประจำตัว 1-3 ตามลำดับ เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้าน แล้วให้นักเรียนที่มีหมายเลขเดียวกันไปรวมกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ตามหัวข้อที่กำหนดให้ ดังนี้
    - หมายเลข 1          ศึกษาเรื่อง ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
    - หมายเลข 2          ศึกษาเรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    - หมายเลข 3          ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของตน 
    แล้วให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด
4. นักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลับเข้าสู่กลุ่มบ้านแล้วนำความรู้ที่ได้มาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง แล้วช่วยกันทำใบงานที่กำหนดให้ ดังนี้
    1) ใบงานที่ 1.1     เรื่อง ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
    2) ใบงานที่ 1.2     เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    3) ใบงานที่ 1.3     เรื่อง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน
    โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำใบงาน เพื่อทบทวนความรู้ของนักเรียน
5. ครูสุ่มเรียกนักเรียนบางกลุ่มออกมาเฉลยคำตอบในใบงานที่ 1.1 – 1.3 แล้วให้นักเรียนกลุ่มอื่นได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่แตกต่างกันออกไป

ชั่วโมงที่ 4-5
1. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน ออกมาเล่าความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ให้เพื่อนฟังที่หน้าชั้นเรียน เพื่อทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
2. ครูสุ่มถามนักเรียนแต่ละกลุ่มเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และจากการทำใบงาน
3. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำรายงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้นักเรียนอธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง มาพอสังเขป แล้วสำรวจตนเองและสมาชิกในครอบครัวว่า ได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองอย่างไรบ้าง แล้วบันทึกข้อมูล
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่
 6 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง
 เศรษฐกิจพอเพียง

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินรายงานเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

 แบบประเมินรายงานเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่
 6 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง
 เศรษฐกิจพอเพียง

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.4
2. ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน

แหล่งการเรียนรู้
1. ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้
2. ห้องสมุด
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.doae.go.th/report/SE/
    - http://www.prdnorth.in.th/The_King/justeconomic.php
    - http://www.inspect9.moe.go.th/economic_king80.htm
    - http://www.moac.go.th/builder/sfeco/index.php?page=538&clicksub=538

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้