Log in | วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2561 | 4:14 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 11 พ.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 28,362 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปกครองระบอบประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประชาชนมีบทบาท หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพตามวิถีประชาธิปไตย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 2.2
  ป.4/1  อธิบายอำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย       
             ป.4/3  อธิบายความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถอธิบายอำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยได้
2. สามารถอธิบายความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. อำนาจอธิปไตย
2. ความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
3. สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย
4. ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 - ทักษะการคิดสังเคราะห์ 
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีความรับผิดชอบ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูถามนักเรียนว่า รู้จักประชาธิปไตยหรือไม่ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีลักษณะอย่างไร เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
2. ครูอธิบายความหมายของคำว่า ระบอบประชาธิปไตย ให้นักเรียนฟัง
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง อำนาจอธิปไตยและการใช้อำนาจอธิปไตย จากหนังสือเรียนหรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมตามความเหมาะสม แล้วช่วยกันสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด
4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง อำนาจอธิปไตย โดยให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ แล้วนำส่งครูผู้สอน
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง อำนาจอธิปไตยและการใช้อำนาจอธิปไตย
6. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย จากหนังสือเรียน แล้วสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด
8. นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย แล้วบันทึกข้อมูลลงในตารางที่กำหนด จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงาน

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูนำภาพพระมหากษัตริย์ไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มาให้นักเรียนดู แล้วครูถามนักเรียนว่ารู้จักบุคคลในภาพนี้หรือไม่ พระองค์เป็นใคร และมีความสำคัญอย่างไร
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มศึกษาเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย และความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย จากหนังสือเรียนหรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมตามความเหมาะสม แล้วสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด จากนั้นส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการศึกษาที่หน้าชั้นเรียน
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันค้นคว้าพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วจัดทำเป็นสมุดภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์
4. นักเรียนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
5. ครูและนักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 3 อันดับ เพื่อนำมาจัดแสดงผลงานของนักเรียน
6. ครูให้นักเรียนเขียนความประทับใจเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมวาดภาพประกอบ
7. นักเรียนแต่ละคนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดป้ายนิเทศ เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้จากป้ายนิเทศที่เพื่อนทำไว้ แล้วจดบันทึกความรู้ลงในสมุด
10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่
 4 เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย

 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
 เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินป้ายนิเทศเรื่อง การปกครองระบอบ
 ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
 ประมุข

 แบบประเมินป้ายนิเทศ เรื่อง การปกครอง
 ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
 เป็นประมุข

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.4 
2. ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง อำนาจอธิปไตย
4. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย

แหล่งการเรียนรู้ 
1. ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้
2. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้